ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  ข่าวทั้งหมด
22 มีนาคม 2561

       รมช.ศึกษาธิการ "นพ.อุดม คชินทร" ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เผยแนวทางสำคัญของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษา ในการสร้างผู้เรียน "อาชีวะพรีเมียม" ให้มีแนวคิดเชิงวิศวกรแบบมืออาชีพ มีทักษะคิดวิเคราะห์ ทำงานได้ และสร้างสิ่งใหม่เป็น  ฝากให้ช่วยกันผลิตคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนสายวิชาชีพ ที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรายังขาดแคลนกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะช่างฝีมือในหลายสาขาวิชา และขาดกำลังคนที่มีทักษะระดับสูงและสามารถใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ประกอบกับเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการเรื่องทักษะในการทำงานของเด็กจบใหม่ยังไม่เพียงพอด้วย

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายผลิตกำลังคน กำลังเร่งพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวศึกษาให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้งในสาขาระบบราง อุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ แมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อสร้างผู้เรียนอาชีวะรุ่นใหม่ (อาชีวะพรีเมียม) ที่มีแนวคิดเชิงวิศวกรแบบมืออาชีพ มีทักษะคิดวิเคราะห์ ทำงานได้ และสร้างสิ่งใหม่เป็น

ส่วนการจัดการอุดมศึกษาก็มีความสำคัญ ขณะนี้รัฐบาลเตรียมที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่ม (Top up) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ พึ่งพาตนเองได้ และสิ่งสำคัญคือเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดเวลาในทุกที่ จึงอาจต้องลดการเรียนอย่างเป็นทางการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนออนไลน์ และปรับตัวเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ทุกคน ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งจุดเด่นของแต่ละสถาบันด้วย เมื่อนั้นภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตก็จะเปลี่ยนแปลงไป เปิดรับกลุ่มคนที่หลากหลายเข้ามาเรียนรู้ ทั้งเด็กรุ่นใหม่ นักศึกษาต่างชาติ ประชาชน ผู้สูงวัย เป็นต้น พร้อมตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาพื้นที่และประเทศอย่างแท้จริง

"ต้องขอชื่นชมการจัดการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่ช่วยสร้างนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จนได้รับรางวัลจากการประกวดระดับนานาชาติกลับมา ขอแสดงความยินดีและขอให้ทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ตลอดจนครูบาอาจารย์ วิทยาลัย และครอบครัว ฝากให้ช่วยกันผลิตคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมากขึ้น เป็นการนำทักษะที่เรียนมาใช้งานจริง เพื่อเป็นการนำทักษะวิชาชีพที่เรียนมาปรับใช้งานจริง คิดจริง ทำจริง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป" นพ.อุดม กล่าว


Written by ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
247 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์