สอศ.ชวนเรียน’เกษตร’ เพิ่มทักษะสร้างรายได้
  ข่าวทั้งหมด
14 มีนาคม 2561

      


          'เกษตรกรรม' ถือเป็นรากฐานสำคัญในวิถีชีวิตของคนไทย เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดัน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี สร้างงาน สร้างรายได้ ก่อให้เกิดอาชีพที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างหลากหลาย ซึ่งนอกจากการเพาะปลูกเพื่อค้าขายภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออก แปรรูปสินค้าการเกษตร รวมถึงมีการกระจายตัวไปในภาคการผลิต วัสดุอุปกรณ์การเกษตร ธุรกิจบริการการท่องเที่ยวในชุมชน...
          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเร่งพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาด้านการเกษตร ซึ่งนอกจากให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาภายในสถาบันแล้ว ยังลงไปช่วยพัฒนาชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้อย่างแท้จริง...
          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สอศ. ได้มอบให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัด ซึ่งมีอยู่ทุกภาคในประเทศไทย เปิดสอนให้ความรู้และทักษะทางการเกษตรแก่ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เปิดสอนประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนผ่านโครงการดังกล่าว ไปประกอบอาชีพได้ทันที เริ่มตั้งแต่ระหว่างเรียนและหลังเรียนจบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ การเรียนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ และ การเรียนแบบ Project based learning
          "การเรียนทั้ง 3 รูปแบบ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในสาขาวิชาที่เลือกเรียน ซึ่งมี หลากหลาย สำหรับวิชาที่มีผู้นิยมเรียน ได้แก่ การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ การทำนาโดยใช้เทคโนโลยี การปลูกพืชไร่และพืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ การทำประมงน้ำน้อย และ การแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชและสัตว์ ทุกรูปแบบจะให้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนตามกระบวนการเกษตรเพื่อชีวิต ที่ต้องทำมากกว่า 1 เรื่อง และมีผลผลิตออกมาตลอดปี เช่น การผลิตผักอินทรีย์ และการเพาะเห็ด เลี้ยงวัว ทำสวนไผ่ สวนป่า การบริหารจัดการหญ้าคา เลี้ยงปลา การทำน้ำหมัก การขยายพันธุ์พืช" นายสุเทพกล่าว ที่น่าสนใจก็คือ โครงการนี้ เปิดรับผู้เรียนไม่จำกัดอายุ ทำให้มีผู้เรียนตั้งแต่อายุสิบปีต้นๆ ไปจนถึงอายุ 75 ปี การเรียนจะไม่จำกัดสถานที่ในการเรียน เพราะอาจเรียนรู้ในวิทยาลัยเกษตรหรือในแปลงผัก ฟาร์มวัว ฟาร์มหมู ของชาวบ้านในหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติจากสถานที่จริง ซึ่งในการเรียนจะมีครูติดตามไปนิเทศให้ความรู้ รวมถึงมีการทดสอบ ความรู้อย่างต่อเนื่อง
          ที่สำคัญผู้เรียนต้องได้อาชีพเกษตร 1 อาชีพ ต่อ 1 ภาคเรียน ผลพวงที่ตามมาคือ ความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวของคนในหมู่บ้าน การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มอาชีพ หรือครอบครัวเดียวกัน ทำให้ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ บนฐานการรับรู้เดียวกัน และการเป็นผู้ใฝ่รู้หาคำตอบจากการทดลอง การปฏิบัติจริง การค้นคว้า และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
          เรียกว่า เป็นโครงการดีๆ ที่ทางอาชีวะจัดให้ งานนี้ไม่รู้ขอบอกต่อเลยละกัน...แว่วๆ ว่าเรียนเกษตรแล้วนำความรู้ที่ได้ไปเพาะเห็ดขาย ได้เงินเดือนละกว่า 50,000 บาท เลยทีเดียว!
          สนใจ ติดต่อสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใกล้บ้านได้ทันที...
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 15 มี.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
197 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์