สกอ.จัดสัมมนาพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
  ข่าวทั้งหมด
14 มีนาคม 2561

      

       13 มีนาคม 2561 ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง"การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์" ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 450 คนรองเลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยมีองค์ประกอบและสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดการศึกษา รวมทั้งปัจจัยสู่ความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง ทั้งการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์    

      รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพกาศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเครื่องมือและกรอบการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพของต่างประเทศ เช่น UK Professional Standard Framework (UKPSF) ของสหราชอาณาจักร และAustralian Professional Standard for Teachers ของประเทศออสเตรเลียตลอดจนการศึกษาจากประสบการณ์การพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา“ท่านคณาจารย์จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการประชุมสัมมนานี้ ขอให้ทุกท่านใช้เวลาในการประชุมให้เต็มที่เพื่อที่จะได้มีข้อมูลและนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี ประสบการณ์จริงจากวิทยากรจะเป็นประโยชน์มากที่สุด ส่วนแนวทางในการปฏิบัติคงจะต้องไปปรับประยุกต์
ให้เข้ากับผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป” ทุกแห่งในการเข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณาจารย์ทางด้านการเรียนการสอน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นหลักคิดและแนวทางในการพัฒนารายละเอียดที่จะส่งเสริมคุณภาพของคณาจารย์ตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่อไป

     “ท่านคณาจารย์จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการประชุมสัมมนานี้ ขอให้ทุกท่านใช้เวลาในการประชุมให้เต็มที่เพื่อที่จะได้มีข้อมูลและนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี ประสบการณ์จริงจากวิทยากรจะเป็นประโยชน์มากที่สุด ส่วนแนวทางในการปฏิบัติคงจะต้องไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป” รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวในตอนท้าย

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
215 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์