มอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ
  ข่าวทั้งหมด
13 มีนาคม 2561

      

             ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายมิจิโนบุ ซึงาตะรองประธานหอการค้าญี่ป่น -กรุงเทพฯและประธานสวนการศึกษาคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี'ร่วมมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ป่น -กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่นิสิตนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีและระดับปริญญาโทจำนวน ๒๑ คน ณ ห้องประชุมหอการค้าญี่ป่น - กรุงเทพฯอาคารออลซีซั่น เพลส กรงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคมที่ผ่านมา
           'เลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่าหอการค้าญี่ป่น-กรุงเทพฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา อย่างต่อเนื่องภายใต้ซื่อโครงการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ป่น-กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเกษตร การประมงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวซาอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัย'เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดสรรเงินทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน ๒๐ ทุน จำนวนทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษาเป็นระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา และจัดสรรเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๕ ทุน จำนวนทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี การศึกษาเป็นระยะเวลา ๒ ปีการศึกษาซึ่งเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน
“จากการสนับสนุนทุนการศึกษาที่ได้กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหอการค้าญี่ปุน- กรุงเทพฯที่ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือว่าในภาวะเศรษฐกิจป้จจุบันทุนการศึกษาถือว่าเป็นป้จจัยที่สำคัญอย่าง ยิ่งในการเอื้ออำนวยให้นิสิตนักศึกษามีขวัญและกำลังใจเกิดความอุตสาหะและเพียรพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียน จนประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป” เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้าย
           โครงการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุน-กรุงเทพฯเริ่มขนในปี ๒๕๔๓ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบหอการค้าญี่ป่น-กรุงเทพฯ (JCC ะ Japanese Chamber of Commerce, Bangkok) จึงได้เริ่มโครงการทุนการศึกษา หอการค้าญี่ป่น-กรุงเทพฯ เพื่อศตวรรษที่ ๒๑ “JCC 21st Century Educational Fund Scholarship” เพื่อ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒) หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว หอการค้าญี่ป่น-กรุงเทพฯ ไค้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินโครงการทุนการศึกษาขึ้นใหม่ ซื่อว่า “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ป่น-กรุงเทพฯ” โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ขั้นปีที่ ๑ ที่ศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชาและโดยเฉพาะสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ป่น-กรุงเทพฯจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๘๗คนโดย
ปจจุบันมีผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๕ แห่ง รวมจำนวน ๖๐ คน
และในปีการุศึกษา ๒๕๖๐ มีนิสิต นักศึกษาได้รับ 
ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ป่น-กรุงเทพฯเพิ่มอีก

ที่มา :ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
181 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์