มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ข่าวทั้งหมด
13 มีนาคม 2561

       ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ จำนวน ๒๘ คน โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานกรรมการบริหาร

ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

____________


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนครู อาจารย์ และสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา การมีงานทำ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร
๒. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑
๓. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๒
๔. รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๓
๕. หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
๖. รองศาสตราจารย์สุธี อักษรกิตติ์ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสาร
๗. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม กรรมการบริหาร
๙. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการบริหาร
๑๐. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการบริหาร
๑๑. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการบริหาร
๑๒. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการบริหาร
๑๓. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล กรรมการบริหาร
๑๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหาร
๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหาร
๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการบริหาร
๑๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กรรมการบริหาร
๑๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการบริหาร
๑๙. นางสาวกุศลิน มุสิกุล กรรมการบริหาร
๒๐. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กรรมการบริหาร
๒๑. หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ ฯ กรรมการบริหาร
๒๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการบริหารและเลขาธิการ
๒๓. นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๑
๒๔. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๒
๒๕. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก
๒๖. พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๑
๒๗. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๒
๒๘. นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

อ้างจาก: ราชกิจจานุเบกษา


Rewriter บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
1037 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์