ตรวจสนามสอบ O-NET
  ข่าวทั้งหมด
4 มีนาคม 2561

      

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนปากเกร็ด โดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลอดจนผู้บริหาร ศธ. และนายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมตรวจเยี่ยม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังรายงานและเยี่ยมสนามสอบ ถือว่าภาพรวมการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ในปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของข้อสอบ ให้มีข้อสอบคิดวิเคราะห์มากขึ้น ตลอดจนมีมาตรฐานระดับสากลด้วย ส่วนนโยบายในการจัดสอบระดับชาติ ควรที่จะจัดสอบหลังปิดภาคเรียน เพื่อให้เด็กได้อยู่ในห้องเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา ซึ่งขณะนี้ สทศ. ได้ปรับปฏิทินการสอบต่าง ๆ แล้ว แต่พบว่าโรงเรียนบางแห่งยังไม่ปิดภาคเรียน ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการปรับเวลาเป็นปีแรก ทุกอย่างอาจไม่สมบูรณ์ทั้ง 100 % โดยต่อจากนี้ ศธ. จะพยายามทำความเข้าใจกับโรงเรียนมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุที่กำหนดเวลาสอบเช่นนี้

ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 387,917 คน ทำการสอบใน 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ปรับรูปแบบข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์และการตอบที่เชื่อมโยงกัน รวมทั้งได้ปรับการให้คะแนนต่าง ๆ ด้วย ซึ่งที่ผ่านมา สทศ. ได้นำรูปแบบข้อสอบเผยแพร่ทางเว็บไซต์และ แจ้งไปยังโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เด็กด้วยแล้วจึงเชื่อว่าเด็กจะเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้

ทั้งนี้ สทศ. ยังได้ลงพื้นทีเยี่ยมชมโรงเรียนต่าง ๆ พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้มีการนำผลคะแนน O-NET ไปปรับปรุงและใช้กับการเรียนการสอน ตลอดจนถึงผู้บริหารโรงเรียน ก็นำผล O-NET ไปทบทวนและปรับใช้กับการพัฒนาโรงเรียนด้วย

สำหรับการประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ส่วน ป.6 ประกาศในวันที่ 25 มีนาคม 2561 และชั้น ม.3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยจะประกาศผลแบบรายบุคคลและประกาศผลแบบรายโรงเรียน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ คะแนนเฉลี่ยจำแนกตามระดับโรงเรียน/ขนาดโรงเรียน/จังหวัด/สังกัด/ภาค/ประเทศ, ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกมาตรฐานการเรียนรู้, ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อระดับโรงเรียน เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/ถ่ายภาพ/เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
4/3/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
266 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์