ผล ก.พ.อ. 2/2561
  ข่าวทั้งหมด
2 มีนาคม 2561

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สกอ. โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ตลอดจนบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเสนอ  เพื่อประโยชน์ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการกำหนดสาขาวิชาของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการด้วย

โดยมีเกณฑ์การกำหนดสาขาวิชาในตำแหน่งทางวิชาการ คือ มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาในสากลและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยให้น้ำหนักกับการกำหนดกลุ่มสาขาวิชาที่สะท้อนวิชาชีพชั้นสูง พร้อมจัดหมวดหมู่เป็น "กลุ่มสาขาวิชา" และเพิ่มอนุสาขาวิชา (Sub-Discipline)  ในแต่ละสาขาวิชาตามฐานการวิจัยและการเรียนการสอนในระบบอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการทบทวนสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาอย่างเป็นระบบทุก 3-5 ปี

ทั้งนี้ ให้มีการระบุสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามประกาศนี้ แต่หากประสงค์จะขอกำหนดวิชาเพิ่มเติม ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน ส่วนกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ขอความร่วมมือให้มีการผูกพันและปฏิบัติตามเกณฑ์นี้ด้วย และกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน โดยที่ยังไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาที่แตกต่างจากประกาศ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญ อาจขอระยะเวลาผ่อนผันให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดสาขาวิชาใหม่ได้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นระบบชัดเจน เป็นเพียงการอ้างอิงสาขาวิชาที่จำแนกตาม ISCED (International Standard Classification of Education) อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น ทำให้มีสาขาวิชาที่แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย ประกอบกับปัจจุบันมีการผนวกรวมบางสาขาวิชาที่มีอยู่เดิม การเติบโตของอนุสาขาวิชาขึ้นเป็นสาขาวิชา รวมทั้งเกิดสาขาวิชาใหม่ ๆ จำนวนมาก จึงมอบให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง การกำหนดสาขาวิชา โดยยึดหลักการจำแนกหลักการ ISCED และให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีอยู่ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

● แต่งตั้งศาสตราจารย์ 4 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย ดังนี้

- รศ.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.กีรติ เจริญชลวานิช ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รศ.ทรงพล กาญจนชูชัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.วัชรี สวามิวัศดุ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ศ.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศ.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

● ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย ประกอบด้วยตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 5 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 28 ราย

● (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี

ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง และสร้างระบบผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพป้อนสู่อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ
1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร
2) พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับการผลิต บริการ สังคม และชุมชน ด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง
3) เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
2/3/2561

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/060.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
310 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.74  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์