สรรหาเลขาฯ คุรุสภา
  ข่าวทั้งหมด
28 กุมภาพันธ์ 2561

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง "เลขาธิการคุรุสภา" โดยให้ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมนี้

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 17 ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา โดยหลักเกณฑ์ของการสรรหา รมว.ศึกษาธิการจะเป็นผู้กำหนดร่วมกับคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นหลักเกณฑ์รูปแบบใหม่ตามหลักสากล เปิดกว้าง และผู้สมัครยังคงต้องมีประวัติและคุณสมบัติตามเงื่อนไขของคุรุสภาเช่นเดิม และสิ่งสำคัญอีกประการคือ การมีหลักฐานอ้างอิง (Reference) เพื่อแนะนำและรับรองการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วย

สำหรับคณะกรรมการกลั่นกรอง จะแบ่งเป็น 2 ชุด ๆ ละไม่เกิน 10 คน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองชุดแรก ทำหน้าที่คัดเลือก โดยพิจารณาจากประวัติและผลงาน พร้อมให้คะแนนผู้สมัคร ส่วนคณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่ 2  ทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาและคัดเลือกองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้เอง ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่วงการครูให้การยอมรับและนับถือ ไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงของ ศธ. แต่อย่างใด จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองทั้ง 2 ชุด จะคัดเลือกจนเหลือผู้สมัครเพียง 2 คน พร้อมเรียงลำดับและระบุเหตุผล นำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการสรรหาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า เป้าหมายของการสรรหา คือ ต้องการบุคคลซึ่งมาทำหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาที่เป็นที่ยอมรับและนับถือของชาวการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น จึงได้เตรียมลำดับขั้นตอนการทำงานที่มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และจะประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาให้ทราบโดยทั่วกันภายในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแก้ไขระเบียบคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ.2560 โดยปรับสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการ จากเดิมมีคณะกรรมการ 17 คน ให้เหลือ 11 คน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน ที่จะเกิดความคล่องตัวมากขึ้น และทำให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/059.html

Written & Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
28/2/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
175 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์