เชื่อมโยงการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
27 กุมภาพันธ์ 2561

      

รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" มอบนโยบายในการประชุมเสวนาฯ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ที่ปทุมธานี เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงการศึกษา 3 ระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อาชีวะ-อุดมศึกษา ให้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ความเชื่อมโยงที่อยู่แค่ในกระดาษ ฝากผู้บริหารอย่ามองเป็นเรื่องไกลตัว เพราะหากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์โลก การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศจะลดระดับลงมาเรื่อย ๆ จนไม่สามารถแข่งขันได้ ขอบคุณการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยขอให้ยึดเอาประเทศเป็นที่ตั้ง และร่วมกันทำงาน เพื่อให้การศึกษานำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี - สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดการประชุมเสวนา "รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา"  โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้บริหารในพื้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน อาทิ ศึกษาธิการภาค 1, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด,  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด, ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน/ตอนล่าง, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และกรุงเทพมหานคร

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาการศึกษามีความต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ THAILAND 4.0 ด้วยการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนพัฒนาภาคกลาง ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย์ การขนส่ง และโลจิสติกส์ บริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร และการขับเคลื่อนกำลังคนสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานที่มีเป้าหมายในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรด้านระบบราง ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการเร่งด่วน กลุ่มหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เช่น ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง และช่างออกแบบ ที่ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งการพัฒนากำลังคนให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการผลิตหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนานักจัดการอาหาร ที่มีเป้าหมายเพื่อการรองรับการแข่งขันธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการคาดหวัง สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ศธภ.1) จึงได้จัดการประชุมเสวนาในครั้งนี้ขึ้น

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.ได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถ "ส่งต่อ" กันเป็นทอด ๆ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราจะส่งต่อ "คุณภาพการศึกษา" แต่ละระดับ ให้สามารถเชื่อมโยงต่อเนื่องกันได้อย่างไร ผู้บริหารทุกระดับจึงต้องเข้าใจและมองให้เห็นภาพใหญ่ เพราะการศึกษาเป็นอนาคตของประเทศ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศก็จะลดระดับลงมาเรื่อย ๆ ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราอีกต่อไป

นพ.อุดม ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการทางด้านการศึกษาด้วยว่า ในระดับประถมศึกษา (Primary Education) มี 2 ระดับ คือ ประถมตอนต้น การศึกษาจะเน้นผู้เรียนเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ ส่วนประถมตอนปลาย เน้นการดำรงชีวิต ในระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ส่วนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Job) ในวิชาชีพชั้นต้นและชั้นกลาง สำหรับระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) ตอนต้น (ระดับปริญญาตรี) เรียนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูง (Profession), ตอนกลาง (ปริญญาโท) เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างความรู้ใหม่โดยวิธีการวิจัย, ตอนปลาย (ปริญญาเอก) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย และหลังปริญญาเอก (Post Doc) เพื่อสร้างทักษะ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านการทำวิจัยอย่างเชี่ยวชาญ

ดังนั้น หากมีการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยง ก็จะทำให้เกิดการส่งมอบคุณภาพ โดยผ่านการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูควรสนับสนุนให้นักเรียนหาตัวตนให้เจอ รู้ว่าตนเองชอบหรือถนัดด้านใด แต่ต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ พร้อมทั้งจัดระบบการช่วยเหลือ สนับสนุนระหว่างการขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วย

"ดีใจที่ ศธภ.1 จัดประชุมเสวนาครั้งนี้ขึ้น เพราะทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจและช่วยกันยกศักยภาพของประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับสากลได้ การศึกษาถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ต้องช่วยกันทำ ช่วยกันบูรณาการให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศจะไปต่อไม่ได้ ถ้าจักรเฟืองที่สำคัญไม่เดินไปด้วยกันทั้งหมด ต้องปรับทัศนคติ ถ้าไม่ปรับทัศนคติ ประเทศไปไม่รอด ขอให้มุ่งมั่นที่จะทำ และทำให้ความเชื่อมโยงนั้นเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เป็นความเชื่อมโยงที่อยู่แค่ในกระดาษ ดีใจที่ได้เห็นภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า ไม่แบ่งแยกภาครัฐหรือเอกชน นี่ถือเป็นความร่วมมือที่ดี เอาประเทศเป็นที่ตั้ง และร่วมกันทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ และให้การศึกษานำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป" นพ.อุดม กล่าว

โอกาสนี้ นพ.อุดม คชินทร ได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จัดทำ “หลักสูตร Robotic” เชื่อมโยงสอดคล้องกับการจัดทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาลัย

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จัดทำ “หลักสูตรการศึกษาระบบราง” ระดับ ปวช. เชื่อมโยงสอดคล้องกับการจัดทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จัดทำ “หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ” ระดับ ปวส. เชื่อมโยงสอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และเชื่อมโยงกับหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ ระดับ ปวช. โดยการเตรียมความรู้พื้นฐานในงานบริการและสมรรถนะการเป็นผู้ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวแก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • มหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำ “หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต” ระดับ ปวส. เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาระบบราง โดยสถานศึกษาเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา, วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา


Written by อิทธิพล รุ่งก่อน, จงจิตร ฟองละแอ
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน, ธเนศ งานสถิร
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
26/2/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
706 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์