สอศ.จับมือสถาบันคุรุพัฒนา
  ข่าวทั้งหมด
14 กุมภาพันธ์ 2561

      

 

           ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน      ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) และการพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ปรับกระบวนการและวิธีการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษา โดยนำแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนให้สามารถเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)เรื่องการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (ว.22) ซึ่งจะต้องเข้ารับการพัฒนาจากหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรองจำนวนไม่น้อยกว่า 12-20 ชั่วโมงต่อปี

         เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจะทำงานร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนาและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 112 คนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 40 คน  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำปรับปรุง พัฒนาโดยมีสถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องเชื่อมโยงถูกต้องตามเกณฑ์ดังกล่าว รวมจำนวน 86 หลักสูตร ซึ่งเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการฝึกอบรมครูสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักเรียนในห้องเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพมากขึ้น

 ที่มา :ประชาสัมพันธ์ สอศ.

                 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
602 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์