สกอ.จัดสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดี
  ข่าวทั้งหมด
13 กุมภาพันธ์ 2561

      

              12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการและบริการ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมแอมบาลซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานครเลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตระหนักถึงพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็น “ทรัพยากรบุคคล” ที่มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์และพัฒนา ประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ และเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาในทุกมิติ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชื่อว่า การพัฒนาเยาวชน นิสิต นักศึกษาให้มีคุณภาพและก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ พร้อม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนั้น ต้องเน้นการพัฒนารอบด้าน (The Whole Person) ทั้งทางกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงตองดำเนินการทั้งด้านการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมชองนักศึกษา เพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
            เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า ภารกิจต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการศึกษา และทำให้นิสิตนักศึกษา สามารถดำเนินชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีความสุข จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาได้ อย่างราบรื่น นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ยัง เป็นกลไกที่สำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนการสอนสนับสนุนการเรียนรู้ของ นิสิตนักศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ชองนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เช่น การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย การแลกเปลี่ยนความรู้ความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน ความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การเสริมสร้าง ความสามารถ ทักษะ ความสนใจ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ ตลอดจนความ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

 

           

       การจัดประชุมสัมมนานี้จะทำให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบข้อมูลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมากขึ้นและเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาระบบการดำเนินงานของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามากขึ้นในขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังหวังว่าจะได้รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสวัสดิการและ บริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้นำไปกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการและสวัสดิการ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อความคาดหวังของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาให้สอดรับกับพันธกิจชองสถาบันอุดมศึกษาและทิศทางการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน เลขาธิการ กกอ.กล่าวในตอนท้ายผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและ บริการนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวนประมาณ 300 คน โดยแบ่งกิจกรรมการจัด

      

               
 
         ประชุมสัมมนาเป็น 2 รูปแบบ คือ การอภิปรายและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ จัดระบบสวัสดิการและบริการให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมกันนำเสนอกิจกรรมการ ดำเนินงานด้านสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

ที่มา :ประชาสัมพันธ์ สกอ.

        
 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
206 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์