ระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์
  ข่าวทั้งหมด
10 กุมภาพันธ์ 2561

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Professor Barry O'Sullivan, Head of Assessment Research and Development, British Council London โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

รมว.ศึกษาธิการ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการจัดทำระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนไทยทั้งประเทศ โดยได้เชิญ British Council มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ ทั้งการประเมินผลระหว่างเรียนหรือในขณะที่จัดการเรียนการสอน (Formative Assessment), การประเมินผลสรุป (Summative Assessment) เป็นต้น พร้อมจะเชื่อมโยงระบบการประเมินออนไลน์นี้กับการอบรมครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) เพราะขณะนี้ครูภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้รับการอบรม Boot Camp แล้ว ดังนั้น เมื่อครูได้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ ก็ควรปรับระบบการประเมินใหม่ด้วย หากใช้ระบบเดิมการอบรมก็จะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ

โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้แนวทางวัดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ทั้งประเทศ ด้วยรูปแบบการประเมินผลออนไลน์สำหรับทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6 และในอนาคตจะมีการปรับการทดสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ จากข้อสอบบนกระดาษเป็นการทดสอบออนไลน์ด้วย เพื่อให้การประเมินผลสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร วิธีการสอน การอบรมครู รูปแบบการประเมินผล เป็นต้นโดย British Council London จะประสานกับ British Council ประเทศไทย เกี่ยวกับรายละเอียดของการอบรม Boot Camp แก่ครูภาษาอังกฤษชาวไทย พร้อมทั้งร่วมกับ ศธ. ในการพิจารณารายละเอียดเฉพาะสำหรับภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6 เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมทีมงานและวางแผนการจัดทำระบบประเมินผลออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดทำระบบประเมินผลออนไลน์ทักษะการฟังและการอ่านก่อน จากนั้นจึงจะพัฒนาระบบประเมินผลออนไลน์สำหรับทักษะการพูดและการเขียนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินการจัดทำ TOR กับ British Council และหากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ซึ่งจะถือเป็นการพัฒนาระบบการวัดผลด้านภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานให้กับประเทศที่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
10/2/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
242 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์