100 ปี การศึกษาเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
9 กุมภาพันธ์ 2561

      

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561" ภายใต้แนวคิด "100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย" เพื่อถวายราชสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ครู และโรงเรียนเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะรมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมการศึกษาเอกชนที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี สามารถช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา โดยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งต่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาเอกชนเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ชัดว่าการจัดการศึกษาเอกชนทำได้ดีและประสบความสำเร็จหลายเรื่อง ทั้งระดับอนุบาล หรือระดับมัธยมศึกษาหลายแห่งที่มีชื่อเสียงอยู่ในลำดับต้นของประเทศ

ดังนั้น ในอนาคตรัฐบาลเองต้องปรับให้มีการสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศให้แข่งขันได้และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เพราะการศึกษาเอกชนสามารถปรับตัวได้เร็วกว่า อาทิมีการนำ STEM เป็นพื้นฐานในการเรียนการสอน ซึ่งตรรกะของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะช่วยให้เด็กคิดเป็นวิเคราะห์ได้ ตั้งคำถามวิจัยนำสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาด้านต่าง ๆ จนเกิดเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สินค้า ทำให้เราพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้าและพึ่งพาจากภายนอก ซึ่งเป็น “หัวใจของไทยแลนด์ 4.0” ที่จะสามารถยกระดับประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) เท่าเทียมกับนานาประเทศ และหากจะนำส่วนดีของการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนมาบูรณาการและประสานความร่วมมือกัน ก็จะช่วยในการพัฒนาประเทศที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะมีต้นทุนด้านการศึกษาทำให้การพัฒนาประเทศไม่ได้เริ่มต้นจาก “0” 

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า การศึกษาเอกชนมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยมิได้หวังผลเฉพาะจัดการศึกษาเพื่อธุรกิจเท่านั้น แต่ในทางกลับกันการศึกษาเอกชนแทรกอยู่ทุกมิติในการจัดการศึกษาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนโรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

โดยในอนาคต การศึกษาเอกชนเตรียมปรับตัวรองรับรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้จากทั่วโลกไว้ภายในห้องเรียน อีกทั้งเพิ่มความรู้ทักษะอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีความเป็นไทย พร้อมน้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่ององค์ 4 คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ตลอดจนใส่ใจเรื่องสุขภาพพลานามัยตามช่วงวัย นอกจากนี้ ในระยะยาวอีก 20 ปีข้างหน้า ยังตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการจัดการศึกษาเอกชนกับการศึกษารัฐบาลเป็น 50:50 ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนเครือข่ายการศึกษาภาคเอกชน ตลอดจนการจัดการเชิงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดมากยิ่งขึ้นด้วย

ในโอกาสนี้ รมช.ศธ.มอบโล่โรงเรียนเอกชน 100 ปี จำนวน 21 โรงเรียน และมอบรางวัล O-Net เกียรติยศ จำนวน 11 โรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนและโรงเรียนเอกชน อาทิ นิทรรศการ “100 ปี การศึกษาเอกชนมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย”, การจัดการศึกษาเอกชนเชิงพื้นที่, เอกชนก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่สากล (ปฐมวัยสู่การเรียนรู้ ภาษาสู่สากล นวัตกรรมทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการแข่งขันทักษะวิชาการ) เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
9/2/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
848 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์