ประชุมวิชาการระดับชาติ อกท.#39
  ข่าวทั้งหมด
7 กุมภาพันธ์ 2561

      

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตลอดจนคณะผู้บริหาร ศธ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จรมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน มีใจความตอนหนึ่งว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลงานของสมาชิกองค์การที่ประสบความสำเร็จ มาจัดแสดง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อาทิ ผลการพัฒนาสมาชิกผู้นำ, การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการเกษตร, การสัมมนาผลงานทางวิชาการ, การแสดงนันทนาการ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกษตร มารวมกันในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 39 โดยได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในท้องถิ่น และบริษัทห้างร้าน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงาน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชน ได้รับความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเกษตรอย่างทั่วถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชดำรัส เปิดการประชุมวิชาการฯ ความว่า

"ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุม วิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ในวันนี้

การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นนี้ มีประโยชน์อย่างมากแก่นักศึกษาสาขาเกษตรกรรม คือเอื้ออำนวยให้นักศึกษามีโอกาสและมีพื้นที่ ที่จะแสดงศักยภาพทางความคิดให้เป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาจำนวนมากเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ดีและมีความสามารถสูง หากมีโอกาส มีผู้สนับสนุน และมีพื้นที่ให้ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพทางความคิดและความสามารถ ก็ย่อมจะส่งผลให้นักศึกษามีกำลังใจ และเกิดความกระตือรือร้น ความขยันหมั่นเพียร ที่จะศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การประชุมนี้ ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาต่างสถาบัน ได้พบปะสังสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันมิตร ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งยังได้ฝึกการทำงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้ง โดยใช้เหตุผลและการประนีประนอม ทำให้นักศึกษาคิดเป็นทำเป็น มีเหตุมีผล เป็นประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิต ในอนาคตนักศึกษาอาจไม่ได้เป็นเกษตรกรทุกคนไป หลายคนอาจประกอบอาชีพอื่น ๆ แต่การที่เคยฝึกฝนมาจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานเป็น หากได้เป็นผู้บริหารก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำพาให้หน่วยงานของตนพัฒนาก้าวหน้าได้
ขอแสดงความชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาสาขาเกษตรกรรมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจเรียนรู้ และน่าภาคภูมิใจ..."ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการเกษตร อาทิ นิทรรศการเมือง อกท., นิทรรศการเมืองศิลปเกษตร, นิทรรศการเมืองพืชศาสตร์, นิทรรศการเมืองสัตวศาสตร์และประมง, นิทรรศการเมืองช่างเกษตร เป็นต้น และทรงฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไป ยังอาคารทูลกระหม่อมแก้ว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารฯ ทรงปลูกต้นลีลาวดี และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะบุคคลต่าง ๆนวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
7/2/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
399 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์