ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
6 กุมภาพันธ์ 2561

      

         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลัก ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการระดับภาคและจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภาค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ
ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพ

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด เพื่อยกระดับการผลิต และบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน อันมีการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มต้นจากที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการปรับโครงสร้างการทำงานของแต่ละกระทรวงให้เกิดการบูรณาการ และให้การพัฒนาประเทศเริ่มต้นจากส่วนภูมิภาคลงไปสู่ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 6 ภาค ดังนั้นการบริหารจัดการระดับจังหวัดจะต้องมีความเข้มแข็ง ดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานที่ชัดเจน และมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เมื่อการบริหารจัดการระดับจังหวัดเข้มแข็ง ก็จะนำไปสู่ภาพรวมของการบริหารจัดการระดับภาพที่เข้มแข็งเช่นเดียวกัน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค จำเป็นต้องดำเนินการประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหา ความท้าทาย และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคนั้น ๆ ตลอดจนบทบาทด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาค พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพให้ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคควบคู่กันไป เพราะศักยภาพของคนนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่คือ ทำอย่างไรให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ทำอย่างไรที่จะผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ จะบริหารจัดการอย่างไรให้เด็กที่จบการศึกษามาแล้วมีงานทำ มีอาชีพรองรับ สิ่งเหล่านี้คือโจทย์ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการ ทั้งเรื่องของการสร้างโอกาสและการปรับสมดุลการบริหารจัดการแบบใหม่ที่เน้นการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาลงสู่ภูมิภาคให้รองรับกับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ต่อไป

สำหรับการประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ สิ่งสำคัญคือทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาประสานความร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังในการทำงานตามภารกิจในด้านการศึกษา เชื่อมั่นว่าทุกคนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันการบูรณาการงานด้านการศึกษาของประเทศกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้วางไว้

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
228 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์