ท้องถิ่นภูมิใจ ครูภาษาไทยดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
25 พฤศจิกายน 2551

      

ท้องถิ่นภูมิใจ ครูภาษาไทยดีเด่น
Source - บางกอกทูเดย์ (Th)

 

          พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชทานเนื่องในวันภาษาไทย
          แห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2543  มีความตอนหนึ่ง “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณ
          กาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้.......ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว
          เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้”
          ในฐานะที่ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชาติไทย และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารร่วมกันของคนไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคน ควรศึกษาเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่า ในบางครั้งเยาวชนของไทย ก็ยังใช้ภาษาไทยในการพูด และเขียนผิดเพี้ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ระบุว่า นักเรียนไทยที่มีอายุ 15 ปี  จำนวนร้อยละ 37  มีความสามารถในการอ่านต่ำมาก และจากรายงานผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ระดับชาติ หรือ ONET   พบว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2539-ปัจจุบัน อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนั้น ก็ยังมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปัญหาเรื่องความเข้าใจการอ่าน  และความอ่อนด้อย ด้านการเขียน ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีปัญหาการใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นๆ อ่อนด้อยตามไปด้วย เพราะไม่สามารถอธิบายข้อสอบอัตนัยหรือเชิงวิเคราะห์ได้
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเห็นความสำคัญของ  ครูภาษาไทย  เป็นผู้ที่มี
          บทบาทสำคัญในการสร้างรากฐานด้วยภาษาของชาติ และควรที่จะผดุงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ ด้วยการอบรมสั่งสอน และปลูกฝังความรู้ ความคิดให้เยาวชนรู้คุณค่าของภาษาประจำชาติ  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกครูภาษาไทยที่มีผลงานการสอนดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ได้จัดให้มีการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลการสอนดีเด่น เป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเปิดโอกาสให้ครูในโรงเรียนทั่วประเทศทุกสังกัด และนั่นคือ ความภาคภูมิใจที่ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือกส่งผลงานไป 5 คน ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 คน  ซึ่งจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า และเป็นเกียรติประวัติแห่งวงศ์ตระกูล ชีวิตราชการ ตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ที่มีครูคุณภาพเต็มเปี่ยม โดยจะรับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2552 นี้     ลองมาถามถึงความภาคภูมิใจของครูภาษาไทยดีเด่นทั้ง 3 ท่าน ดู
          ครูมณฑยา  โพธิ์ขาว ครู คศ.3  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)  สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร   กล่าวว่า “การสอนภาษาไทย ตนเองนั้นมุ่งให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และเทคโนโลยีรอบตัวหรือที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และที่สำคัญให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย”
          ครูอุดมศรี  นิลสุวรรณ ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  บอกว่า “มีแรงผลักดันในการสอนภาษาไทย เริ่มจากมองแววตาแล้วเกิดความสงสาร เพราะเด็กเหล่านี้ขาดโอกาส มีฐานะยากจน มีปัญหาทางบ้าน ครอบครัวแตกแยก เด็กเหล่านี้เรียนอ่อนทุกวิชา เนื่องจากอ่านหนังสือไม่ออก ครูจึงหาทางช่วยเหลือ จึงเกิด โครงการคลินิกภาษา ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาในเรื่อง การอ่าน เขียน และใช้ภาษาไทย  ครูได้เริ่มแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น ป.6 ก่อน เพราะมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งที่จะต้องไปเรียนต่อ    วิธีของครูก็คือ เวลาว่างก็นัดนักเรียนมาฝึกการอ่านจากแบบฝึกหัดที่ครูทำขึ้นมา อ่านซ้ำๆ  ถ้าไม่ได้ผลครูก็เปลี่ยนวิธีหลายๆ วิธี และครูก็ย้ำกับนักเรียนเสมอว่า “เกิดเป็นคนต้องอ่านภาษาแม่ของตนเองให้ได้ ถ้าเธอตั้งใจ ครูเต็มที่” ความภูมิใจที่สุดของครูวันนี้คือ เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการในการอ่านดีขึ้น สามารถเรียนรู้วิชาอื่นได้มากขึ้น”
          ครูสุมิตรา  ตันอุตม์ ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  กล่าวว่า  “มีความรู้สึกดีใจมาก และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบว่าถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนครูภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ นับว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้รับรางวัลนี้ ในช่วงชีวิตความเป็นครู และจะพร่ำสอนเด็กไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา  เพราะภาษาไทยมีเอกลักษณ์ และเป็นภาษาที่ไพเราะอ่อนหวาน และฝากบอกเด็กไทยทุกคนว่า ให้ช่วยกันรักและรักษ์ภาษาไทยที่งดงามของเราสืบต่อไป”
          ในโรงเรียนท้องถิ่นของเรา ยังมีครูภาษาไทย ที่มีความสามารถสูง ปฏิบัติงานดีเด่นอีกมากมาย  ถึงแม้จะยังไม่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้  แต่ครูก็ได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน คือ การสร้างเด็กไทยให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความภูมิใจในวัฒนธรรมของภาษาไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นี่ต่างหากคือ ความสุขและความภูมิใจของครูไทยท้องถิ่น เพราะภาษาคือ เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งยังมีอีกหลายๆ ประเทศ ที่ยังไม่มีภาษาเป็นของชาติเยี่ยงชาติไทย--จบ--

          --บางกอกทูเดย์ วันที่ 26 พ.ย. 2551--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บางกอกทูเดย์
126 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์