ท้องถิ่นภูมิใจ ครูภาษาไทยดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
25 พฤศจิกายน 2551

      

ท้องถิ่นภูมิใจ ครูภาษาไทยดีเด่น
Source - บางกอกทูเดย์ (Th)

 

          พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชทานเนื่องในวันภาษาไทย
          แห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2543  มีความตอนหนึ่ง “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณ
          กาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้.......ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว
          เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้”
          ในฐานะที่ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชาติไทย และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารร่วมกันของคนไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคน ควรศึกษาเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่า ในบางครั้งเยาวชนของไทย ก็ยังใช้ภาษาไทยในการพูด และเขียนผิดเพี้ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ระบุว่า นักเรียนไทยที่มีอายุ 15 ปี  จำนวนร้อยละ 37  มีความสามารถในการอ่านต่ำมาก และจากรายงานผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ระดับชาติ หรือ ONET   พบว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2539-ปัจจุบัน อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนั้น ก็ยังมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปัญหาเรื่องความเข้าใจการอ่าน  และความอ่อนด้อย ด้านการเขียน ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีปัญหาการใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นๆ อ่อนด้อยตามไปด้วย เพราะไม่สามารถอธิบายข้อสอบอัตนัยหรือเชิงวิเคราะห์ได้
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเห็นความสำคัญของ  ครูภาษาไทย  เป็นผู้ที่มี
          บทบาทสำคัญในการสร้างรากฐานด้วยภาษาของชาติ และควรที่จะผดุงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ ด้วยการอบรมสั่งสอน และปลูกฝังความรู้ ความคิดให้เยาวชนรู้คุณค่าของภาษาประจำชาติ  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกครูภาษาไทยที่มีผลงานการสอนดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ได้จัดให้มีการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลการสอนดีเด่น เป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเปิดโอกาสให้ครูในโรงเรียนทั่วประเทศทุกสังกัด และนั่นคือ ความภาคภูมิใจที่ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือกส่งผลงานไป 5 คน ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 คน  ซึ่งจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า และเป็นเกียรติประวัติแห่งวงศ์ตระกูล ชีวิตราชการ ตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ที่มีครูคุณภาพเต็มเปี่ยม โดยจะรับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2552 นี้     ลองมาถามถึงความภาคภูมิใจของครูภาษาไทยดีเด่นทั้ง 3 ท่าน ดู
          ครูมณฑยา  โพธิ์ขาว ครู คศ.3  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)  สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร   กล่าวว่า “การสอนภาษาไทย ตนเองนั้นมุ่งให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และเทคโนโลยีรอบตัวหรือที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และที่สำคัญให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย”
          ครูอุดมศรี  นิลสุวรรณ ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  บอกว่า “มีแรงผลักดันในการสอนภาษาไทย เริ่มจากมองแววตาแล้วเกิดความสงสาร เพราะเด็กเหล่านี้ขาดโอกาส มีฐานะยากจน มีปัญหาทางบ้าน ครอบครัวแตกแยก เด็กเหล่านี้เรียนอ่อนทุกวิชา เนื่องจากอ่านหนังสือไม่ออก ครูจึงหาทางช่วยเหลือ จึงเกิด โครงการคลินิกภาษา ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาในเรื่อง การอ่าน เขียน และใช้ภาษาไทย  ครูได้เริ่มแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น ป.6 ก่อน เพราะมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งที่จะต้องไปเรียนต่อ    วิธีของครูก็คือ เวลาว่างก็นัดนักเรียนมาฝึกการอ่านจากแบบฝึกหัดที่ครูทำขึ้นมา อ่านซ้ำๆ  ถ้าไม่ได้ผลครูก็เปลี่ยนวิธีหลายๆ วิธี และครูก็ย้ำกับนักเรียนเสมอว่า “เกิดเป็นคนต้องอ่านภาษาแม่ของตนเองให้ได้ ถ้าเธอตั้งใจ ครูเต็มที่” ความภูมิใจที่สุดของครูวันนี้คือ เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการในการอ่านดีขึ้น สามารถเรียนรู้วิชาอื่นได้มากขึ้น”
          ครูสุมิตรา  ตันอุตม์ ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  กล่าวว่า  “มีความรู้สึกดีใจมาก และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบว่าถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนครูภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ นับว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้รับรางวัลนี้ ในช่วงชีวิตความเป็นครู และจะพร่ำสอนเด็กไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา  เพราะภาษาไทยมีเอกลักษณ์ และเป็นภาษาที่ไพเราะอ่อนหวาน และฝากบอกเด็กไทยทุกคนว่า ให้ช่วยกันรักและรักษ์ภาษาไทยที่งดงามของเราสืบต่อไป”
          ในโรงเรียนท้องถิ่นของเรา ยังมีครูภาษาไทย ที่มีความสามารถสูง ปฏิบัติงานดีเด่นอีกมากมาย  ถึงแม้จะยังไม่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้  แต่ครูก็ได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน คือ การสร้างเด็กไทยให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความภูมิใจในวัฒนธรรมของภาษาไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นี่ต่างหากคือ ความสุขและความภูมิใจของครูไทยท้องถิ่น เพราะภาษาคือ เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งยังมีอีกหลายๆ ประเทศ ที่ยังไม่มีภาษาเป็นของชาติเยี่ยงชาติไทย--จบ--

          --บางกอกทูเดย์ วันที่ 26 พ.ย. 2551--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บางกอกทูเดย์
470 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์