นายก ส.บ.ม.ท.ยื่นข้อเสนอ’กอปศ.’ ถ่ายโอนโรงเรียนสังกัดอื่นอยู่ใต้ ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
6 กุมภาพันธ์ 2561

      


          นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือต่อ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ให้ดำเนินการพิจารณาถ่ายโอนโรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือในสังกัดหน่วยงานอื่นให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดูแล เนื่องจาก ศธ.มีความพร้อมด้านทรัพยากร มีประสบการณ์ และมีภารกิจหลักเรื่องการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนสังกัดอื่นได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงเห็นควรให้ถ่ายโอนโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดอื่นให้อยู่ภายใต้ ศธ. อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฯลฯ และโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องบริหารจัดการโดยหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
          "นอกจากนี้ กอปศ.ควรกำหนดให้มีหน่วยงานดูแลบริหารจัดการศึกษาระดับประถม และระดับมัธยมศึกษาแยกต่างหาก โดยให้มีหน่วยงานระดับกรมบริหารจัดการการศึกษาระดับประถมแยกจากมัธยม และให้มีกฎหมายภายในที่แยกจากกัน เพราะปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการศึกษาเฉพาะด้านการประถม และเฉพาะด้านการมัธยม ทำให้การสนับสนุน และการพัฒนาในเรื่องเฉพาะทางอ่อนแอ ส่งผลให้การศึกษาทั้งด้านการประถม และการมัธยม อ่อนแอตามไปด้วย นอกจากนี้ เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนไม่มีศักยภาพในการสร้าง ผลิต หรือพัฒนาหลักสูตรเองได้ เพราะติดขัดเรื่องบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะครูที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากมาย และยังต้องทำงานพิเศษให้โรงเรียน ดังนั้น หากมีหน่วยงานระดับกรม ทำหน้าที่คิดหาแนวทางเทคนิควิธีสอน สร้าง และพัฒนาหลักสูตร สร้าง และผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนภารกิจของคุณครู วิเคราะห์แก้ปัญหาการจัดการศึกษา จะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น" นายรัชชัยย์กล่าว
          นายรัชชัยย์กล่าวอีกว่า ส่วนความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนนั้น โรงเรียนสมควรเป็นนิติบุคคลอย่างยิ่ง เพราะหากเปรียบเทียบกับโรงเรียนเอกชนต่างๆ ที่มีชื่อเสียง จะพบว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง เนื่องจากมีอิสระในเรื่องการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ครู ผู้บริหารโรงเรียนมีอิสระในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของการศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น หากโรงเรียนของรัฐมีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีหลัก และกระบวนการธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง จะพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชนเหล่านี้ได้แน่นอน
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ก.พ. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
173 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์