ติดตามความเร็วอินเทอร์เน็ต ภาคตะวันออก
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2561

      

จังหวัดจันทบุรี : เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาในพื้นที่ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

● ติดตามการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ ได้ติดตามการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านคลองครก อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า จากการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 4 แห่งในภาคตะวันออก จำนวน 560 โรงเรียน พบว่าใช้บริการจาก UniNet จำนวน 237 แห่ง และเช่าสัญญาณเอกชน 544 แห่ง ซึ่งได้จ่ายค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวนทั้งสิ้น 1,156,084.40 บาทต่อเดือน และมีโรงเรียน 4 แห่งที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้

โดยโรงเรียนบ้านคลองครก เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ เดิมใช้อินเทอร์เน็ตระบบดาวเทียมต่อสัญญาณกับ MOENet แต่พบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร การรับส่งข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถใช้สื่อทันสมัยช่วยในการเรียนการสอน นักเรียนขาดการสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ โรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของครู เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน โดยขณะนี้โรงเรียนได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและขอเช่าสัญญาณจากภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งปรับปรุงระบบโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าไปยังโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับปัญหาการใช้ระบบเครือข่าย UniNet ที่ผ่านมา จะมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีลักษณะเป็นแบบกระจาย โดยมีเครื่องแม่ข่ายหลัก เชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับสถานีปลายทางของสมาชิก เป็นการต่อพวงสัญญาณ เมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักขัดข้องแล้ว จะส่งผลให้สถานีปลายทางของสถานศึกษารายทางขัดข้องตาม การซ่อมบำรุงล่าช้านอกจากนี้ Link สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดบ่อย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการเปิด - ปิดของระบบไฟฟ้าของหน่วยงานที่เป็นโหนดต่างๆ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สม่ำเสมอเนื่องจากระบบของสถานศึกษาเป็นแบบแบ่งปัน IP Address กับสถานศึกษาทั่วประเทศ สถานศึกษาได้รับความเร็วในการเชื่อมต่อไม่เกิน 100 Mbps สถานศึกษาที่ใช้งานส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

● ติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัด สอศ. กศน.และ สช.ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้เดินทางไปติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตของพื้นที่ดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปมาก มีการเตรียม Hardware สำหรับปี 2562 ซึ่งสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกใช้สัญญาณ UniNet หากสามารถปรับปรุงระบบให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะสามารถเกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษามากขึ้นด้วย

"สิ่งที่อยากฝากไว้คือ หากในอนาคตเกิดกระทรวงอุดมศึกษา แต่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษายังใช้เครือข่าย Uninet ทั้งหมดจึงต้องมีการวางแผนให้ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง ต้องพยายามจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กของเรา โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทุจริตอีก เพราะต่อไปจะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหรือพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตเอง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

จากการรับฟังรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัดดังกล่าว พบว่า สถานศึกษาเอกชนจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่สูง เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายคิดค่าใช้บริการเป็นประเภทกลุ่มลูกค้าธุรกิจ สถานศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงจะพอใช้และไม่เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ส่วนปัญหาที่พบในสถานศึกษาสังกัด กศน. คือ ความเร็วอินเตอร์เน็ตของ กศน. ตำบล หรือ MICT WI-FI ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ควรเพิ่มความเร็วให้มากขึ้น

สำหรับด้านบุคลากร ควรมีคณะทำงานบูรณาการด้านอินเทอร์เน็ตระดับจังหวัด และต้องพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายเบื้องต้น ส่วนสถานศึกษาสังกัด สอศ. ประสบปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต IP สำหรับใช้ทำระบบ Webserver ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ UniNet ทำงานล่าช้า และขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สอศ. มีสถานศึกษารวม 10 แห่ง (จันทบุรี 7 แห่ง, ตราด 3 แห่ง) ซึ่งมีสถานศึกษา 7 แห่ง ที่ใช้งานเครือข่าย Uninet สำนักงาน กศน. มีสถานศึกษา 147 แห่ง (จันทบุรี 97 แห่งใน 11 อำเภอ, ตราด 50 แห่งใน 8 อำเภอ) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT และ CAT ส่วน Uninet มีสถานศึกษาใช้เพียง 4 แห่งเท่านั้น เช่นเดียวกับ สช. ซึ่งมีสถานศึกษา 55 แห่ง (จันทบุรี 22 แห่ง, ตราด 7 แห่ง) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT, 3BB, CAT ตามลำดับ และมีสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ใช้เครือข่าย UniNet

อิชยา กัปปา: สรุป
ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ
5/2/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
250 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์