สช. เตรียมจัดงาน“100 ปีการศึกษาเอกชนมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย”พบวิวัฒนาการความก้าวหน้าการศึกษาเอกชนชื่นชมนวัตกรรม - รูปแบบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
  ข่าวทั้งหมด
1 กุมภาพันธ์ 2561

      

 

(1 ..2561) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดแถลงข่าวงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชนประจำปี2561" ภายใต้แนวคิด"100ปีการศึกษาเอกชนมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย" โดยมีนายการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงศึกษาการ,นายพะโยมชิณวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางจิระพันธุ์พิมพ์พันธุ์นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและนายศุภเสฎฐ์คณานุกูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมแถลงข่าวณห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลชั้น3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาการ

 

นายการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงศึกษาการกล่าวว่าการจัดงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน   ประจำปีพ.. 2561" ภายใต้แนวคิด"100 ปีการศึกษาเอกชนมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย"จะจัดขึ้นในวันที่9-10 กุมภาพันธ์2561 ณโรงแรมเซนทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะโดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อถวายราชสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร "กราบเบื้องพระยุคลบาทเถลิงราชย์รัชกาลที่ 10"เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนเอกชน  ผู้บริการ ครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อประเด็นที่สำคัญต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชน ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน และประสานพลังเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

นายพะโยมชิณวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการกช.)  กล่าวว่าการจัดงาน ในครั้งนี้ได้นำเสนอให้เห็นถึงวิวัฒนาการการจัดการศึกษาของเอกชนตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และการจัดการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งเชิงวิชาการและนิทรรศการ ดังนี้

          1. โซนA"กราบเบื้องพระยุคลบาทเถลิงราชย์รัชกาลที่ 10"

          2.โซนB“การจัดการศึกษาเอกชนเชิงพื้นที่”นำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเอกชน (Model บูรณาการการศึกษาเอกชน)  ใน 4 ภาคคือภาคเหนือจ.เชียงใหม่ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราชภาคกลางและภาคตะวันออกจ.สมุทรปราการและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.ขอนแก่น

          3. โซนC“นิทรรศการ100ปีการศึกษาเอกชนมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย”นำเสนอวิวัฒนาการการศึกษาเอกชนจากอดีตจนถึงปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยและนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงแนวทางการการดำเนินงานต่อไปในอนาคตของสช.

          4. โซนD เวทีกลางการเสวนาวิชาการในหัวข้อ"พัฒนาการศึกษาเอกชนอย่างไรเพื่อ ก้าวสู่ศตวรรษใหม่"

          5. โซน E "รากฐานอันมั่นคงของการศึกษาเอกชน" นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานเด่น ของโรงเรียนเอกชน

          6. โซนG "เอกชนก้าวไกลนำการศึกษาไทยสู่สากล"พบกับ6ห้องการเรียนรู้ โดยเสนอนิทรรศการศักยภาพด้านการศึกษาเอกชนโดยแบ่งเป็นห้องนิทรรศการ"วิชาการระดับปฐมวัย"ห้องนิทรรศการ"ภาษาสู่สากล"นิทรรศการ"ห้องนวัตกรรม/โรงเรียนต้นแบบ"ห้องนิทรรศการ"เรียนรู้ตลอดชีวิต"ห้องนิทรรศการ"การศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนผ่านสู่การศึกษาขั้นสูง"

          7.โซนI "การศึกษานอกระบบสร้างงานสร้างอาชีพ"กับการสัมมนาวิชาการการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอาทิปฐมวัยสู่การเรียนรู้ภาษาสู่สากลนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและแข่งขันทักษะทางวิชาการและในงานยังมีการมอบทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทเป็นต้น

 

 

"จากนี้การจัดการศึกษาของเอกชนจะมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทยโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคนไทยให้เป็นคนเก่งและคนดีของประเทศ ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาเอกชนคือการศึกษา  ที่นำร่องของประเทศเพราะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงเรียนเอกชนจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเอกชนนำหน้ามาโดยตลอดในการจัดการศึกษาของประเทศทั้งการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการสอนภาษาอังกฤษการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดการคิดค้นตลอดเวลาดังนั้นอย่ามองว่าเอกชนจัดการศึกษาเพื่อธุรกิจแต่โรงเรียนเอกชนทั้งหมดจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาซึ่งทำหน้าที่ในการช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภาระ" เลขาธิการกช. กล่าว

นางจิระพันธุ์พิมพ์พันธุ์นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่ากิจกรรมที่กล่าวทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน"100 ปีการศึกษาเอกชนมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย"ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่รวบรวมไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสวนาวิชาการระดับประเทศที่น่าสนใจในเรื่อง"การพัฒนาการศึกษาเอกชนอย่างไรเพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่"โดยนางสรวงมณฑ์สิทธิสมานพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์รองศาสตราจารย์นพ.สุริยเดวทรีปาตีและอาจารย์ชัยณรงค์มณเฑียรวิเชียรฉาย,การเสวนาเรื่อง"มอนเทสซอรี่(Montessori) กับหลักสูตรปฐมวัยพ.. 2560 เพื่อการศึกษาในโลกยุคใหม่"ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยอาจารย์กรรณิการ์บัตดร.ปรียานุชสถาวรมณีดร.สกาวรัตน์ธรรมภิรักษ์ดร.สมรักษ์กิจเดชและอาจารย์จารุรัตน์สุขสำราญ ดำเนินรายการโดยดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ 

 

 

ด้านนายศุภเสฎฐ์คณานุกูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธานปส.กช.จังหวัดนครราชสีมากล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงานส่วนภูมิภาคว่าสำหรับปีนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน"100ปีการศึกษาเอกชนมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย" เชิงพื้นที่เพื่อแสดงนวัตกรรมการจัดการศึกษาความก้าวหน้าและผลงานของโรงเรียนเอกชน และมีการแข่งขันทักษะของนักเรียน การมอบเข็มสดุดี โล่ เกียรติบัตร รางวัลเข็มสดุดีทองคำ ในอีก 4 ภูมิภาคคือ

          1) ภาคใต้ วันที่ 7 – 8กุมภาพันธ์2561 .สุราษฎร์ธานีจัดที่สหกรณ์สุราษฏร์ธานี

          2) ภาคเหนือ วันที่11 กุมภาพันธ์2561 .น่านจัดที่โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา                     

          3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่12 กุมภาพันธ์2561 .กาฬสินธุ์จัดที่โรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธุ์           

          4) ภาคกลางและตะวันออก วันที่14 กุมภาพันธ์2561 .ราชบุรีจัดที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

ประชาสัมพันธ์ สช./ข้อมูล

ปารัชญ์ ไชยเวช /เรียบเรียง

                                                                                                                            ธเนศ งานสถิร/ถ่ายภาพ

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
569 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์