วันเด็กแห่งชาติ
  ข่าวทั้งหมด
13 มกราคม 2561

      

ลุงตู่เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เวลา 8.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ และมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการ ตลอดจนเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวรายงานว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2498 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการจัดงานในปีนี้ ในส่วนกลางมีการจัดงานและพิธีเปิดงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการและบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กับเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" มาเป็นแนวทางในการจัดงาน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน คือ 1) เด็กไทยหัวใจคุณธรรม 2) เด็กไทยหัวใจสามัคคี 3) เด็กไทยรู้คิดวิทยาศาสตร์ และ 4) เด็กไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยี

พร้อมจัดบูทกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 250 บูท ของรางวัล และเกมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเป็นคนที่ดี รู้หน้าที่ของเด็กไทย ด้วยกิจกรรมเรียนรู้ รู้เล่น และมีความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมสำคัญ อาทิ การเปิดตัวเว็บไซต์ติวฟรี www.tuifree.com ให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้กับติวเตอร์ชื่อดัง ของทั้งประเทศ ผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนมี Application ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นจำนวนมาก อาทิ Echo English ฉบับนักเรียนและประชาชน, Echo STEM เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่, การเปิดอาคารราชวัลลภให้เด็กและประชาชน ได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นวังจันทรเกษม รวมทั้งได้เห็นสถาปัตยกรรม ของอาคารราชวัลลภ ซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ ทั้งหมด และห้องทำงานต่าง ๆ ภายในอาคาร, กิจกรรมการประกวดหนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัล พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายตลอดทั้งวัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติถือเป็นวันที่ทำให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องหล่อหลอมให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม มีความกตัญญู รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี รู้จักคิดวิเคราะห์และรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความดีมีจริยธรรม ตลอดจนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างตนเองให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

ดังนั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา เน้นให้เด็กมีความรู้ทั้งในทางวิชาการและทักษะชีวิต ได้ฝึกฝนการรู้จักคิด มีวิสัยทัศน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ระมัดระวังสิ่งที่สอดแทรกมากับเทคโนโลยีและ Social Media ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมอบความรัก ความอบอุ่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วย

ซึ่งการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เนื่องจากเด็กและเยาวชนในทุกวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพของประเทศหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนในตอนนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การพัฒนาศักยภาพคน" เพราะคนคือปัจจัยสำคัญของประเทศ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบโอวาทให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนสัมพันธ์" ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความว่า การดำเนินโครงการ "เยาวชนสัมพันธ์" ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1 ล้านคน โดยขอความร่วมมือให้ขยายผลและเร่งดำเนินโครงการให้รวดเร็ว เพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างกว้างไกลและยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้เด็กมีอาชีพที่ดีและมีรายได้สูงซึ่งทุกอาชีพมีความสำคัญและมีหน้าที่แตกต่างกัน

ขอให้การดำเนินงานของโครงการ "เยาวชนสัมพันธ์" มีการติดตามผลและวัดผลที่ชัดเจน อาทิ เมื่อมาเข้าร่วมโครงการแล้วได้นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อน โรงเรียน ชุมชย และสังคมได้อย่างไรบ้าง ตลอดจนขอให้น้อมนำแนวคิดโครงการจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อสังคม เพื่อไม่ให้สิ่งที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติเลือนหายไป และขอฝากความหวังกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำสังคมให้น่าอยู่ ปลอดภัย อบอุ่น นำไปสู่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพต่อไป พร้อมทั้งขอฝากให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ตลอดจนภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยและเอกลักษณ์ของไทยด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
13/1/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
254 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์