ติดตามตรวจสอบ กศ.
  ข่าวทั้งหมด
12 มกราคม 2561

      

การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมระบบการตรวจราชการในยุคนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี มีข้อมูลสนับสนุน มีระบบการทำงานที่คล่องตัว ตลอดจนมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการมากขึ้น อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การลงทุนในแต่ละโรงเรียน, ผลคะแนนโอเน็ตกับการลงทุนทางการศึกษา, ค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็กต่อค่าใช้จ่ายของบุคลากร เป็นต้น

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในหลายประเด็น อาทิ ควรมีการปรับระบบรายงานและกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น แม้ว่าคณะกรรมการจะมีหน้าที่กำกับติดตาม แต่กระบวนการทำงานต้องเร็วขึ้น เมื่อพบปัญหาต้องเร่งรายงานมายังส่วนกลางเพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (คปภ.) ก็ได้ เช่น การดูแลเด็กเล็กตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 แต่กลับพบว่ามีโรงเรียนกว่า 2,000 แห่ง ที่มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เพียงคนเดียว ซึ่งสวนทางกับนโยบายที่เคยให้ไว้ตั้งแต่แรกว่า ต้องหาแนวทางทำงานร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการศึกษามีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยอาจใช้ทรัพยากรร่วมกับโรงเรียนใกล้เคียง หรือเรียนคละชั้น รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายหัวต่อค่าบุคลากร ซึ่งเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยเด็ก 1 คนในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าบุคลากรถึง 5 หมื่นบาท ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าบุคลากร 20,000 บาทต่อเด็ก 1 คน เป็นต้น

ดังนั้น การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ยังมีประโยชน์และมีความเป็นกลาง แต่ขอให้มีการรายงานโดยเร็ว พร้อมขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วย ส่วนพื้นที่ใดไม่สามารถดำเนินการตามนโยบาย ก็สามารถชี้แจงเหตุผลได้ โดยเสนอข้อมูลสถานศึกษาและสภาพพื้นที่ประกอบการพิจารณามาด้วย เพื่อช่วยให้เกิดการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เชื่อว่าโรงเรียนต่าง ๆ กำลังพยายามที่จะปรับตัวอยู่เช่นกัน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้ง นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการเพื่อเป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แทนนายวีระกุล อรัณยะนาค ซึ่งได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี)

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
12/1/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
186 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์