ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
  ข่าวทั้งหมด
11 มกราคม 2561

      

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561    ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกกระทรวงจัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด เช่น ความรู้เฉพาะเรื่องที่เป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน งานบริการที่หน่วยงานจัดให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยส่งให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อประมวลเป็นชุดความรู้ในภาพรวม พร้อมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปดำเนินการจัดทำเป็นชุดความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา

 

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันผลงานที่กระทรวงต่าง ๆ ได้ดำเนินการมาเป็นจำนวนมากนั้น ไม่เข้าถึงการรับรู้ของประชาชนเท่าที่ควร จึงมีแนวทางให้แต่ละกระทรวงสรุปผลงานเด่น ๆ เพื่อรวบรวมเป็นชุดความรู้ จัดให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน ผลงานที่ได้ดำเนินการมีจำนวนมาก จึงอยากให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมผลงานเด่น ๆ ของทุกหน่วยงาน (อย่างน้อย 10 ผลงาน/หน่วยงาน) เพื่อมารวบรวมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการเผยแพร่ไปตามโรงเรียน และแจกให้ประชาชนทั่วไปต่อไป

 

 

                                                                                                                ปกรณ์/ สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
191 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์