พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพ
  ข่าวทั้งหมด
10 มกราคม 2561

      

พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพ "ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์" อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.50 น. โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตลอดจนคณะผู้บริหาร ศธ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จรมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน มีใจความตอนหนึ่งว่า ตามที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทาน พระราชานุญาต ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประโยชน์ที่ดินในพระนามาภิไธย โฉนดเลขที่ 4177 จำนวน 3 งาน 31 ตารางวา ติดริมแม่น้ำสะแกกรัง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ราษฎรใน จ.อุทัยธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 10,386,600 บาท สำหรับเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าว และได้พระราชทานชื่อศูนย์นี้ว่า "ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์" เพื่อเป็นที่ระลึกแก่นางสาววงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ที่ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแปลงดังกล่าว

สำนักงาน กศน.ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าตบแต่งภายในและจะหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม จำนวน 5,091,379 บาท ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารและตบแต่งภายในศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และได้ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่ราษฎรตามพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาทอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 258 หลักสูตร และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 4,016 คน

อนึ่ง การดำเนินงานของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใน 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และเฉพาะทาง รวมจำนวน 82 หลักสูตร แบ่งเป็นพัฒนาต่อยอดหลักสูตรอาชีพเดิม 11 หลักสูตร และพัฒนาอาชีพใหม่ 71 หลักสูตร ใช้งบประมาณ จำนวน 209,680 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,260 คน

พร้อมได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.อำเภอ 8 แห่ง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ภายหลังฝึกอบรม ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้รวยด้วยปลาแรด อ.เมืองอุทัยธานี, ศูนย์เรียนรู้ตำนานอาหารคาวหวานบ้านท่าโพ อ.หนองขาหย่าง, ศูนย์เรียนรู้ข้าวสินเหล็กแก้จนคนหนองฉาง อ.หนองฉาง, ศูนย์เรียนรู้เรื่องกล้วย กล้วย ก็รวยได้ อ.ห้วยคต, ศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าวหอมดงอินทรีย์เพื่อวิถีชาวอุทัย อ.ลานสัก, ศูนย์เรียนรู้การปลูกทุเรียนเพื่อสร้างรายได้สู่ความยั่งยืน อ.บ้านไร่, ศูนย์เรียนรู้เสื่อกกพารวยช่วยสร้างอาชีพ อ.ทัพทัน และศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ อ.สว่างอารมณ์นวรัตน์ รามสูต: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
10/1/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
568 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์