แถลงข่าววันครู
  ข่าวทั้งหมด
11 มกราคม 2561

      

ศธ.แถลงข่าวงานวันครู ครั้งที่ 62 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานแถลงข่าววันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ในหัวข้อ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดสื่อประชาสัมพันธ์งานวันครูในครั้งนี้ พร้อมกล่าวฝากถึงครูและข้าราชการ ศธ.ทุกคน ควรน้อมนำพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) "ในการเจริญรอยตามสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงวางรากฐานไว้ และต่อยอดให้ได้ ตลอดจนสรุปเป็นบทเรียนและผลการดำเนินงาน" รวมทั้งการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนครูหมั่นฝึกฝนและสั่งสมองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกศิษย์ ดั่งคำขวัญวันครูของนายกรัฐมนตรี ที่ว่า "ศิษย์ดี ด้วยครูดี และศรัทธา" และสิ่งสำคัญอีกประการที่จะขอฝากไว้คือ ศธ.ต้องการได้ครูดีครูเก่งจริง มาสอนเด็กให้เก่งทั้งวิชาการและเป็นคนดีตามหลักมรรค 8 ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ: การเห็นชอบ (Right View), สัมมาสังกัปปะ: การดำริชอบ (Right Thought), สัมมาวาจา: การเจรจาชอบ (Right Speech), สัมมากัมมันตะ: การประพฤติชอบ (Right Action), สัมมาอาชีวะ: การเลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood), สัมมาวายามะ คือ การเพียรชอบ (Right Effort), สัมมาสติ: การตั้งสติชอบ (Right Mindfulness) และ สัมมาสมาธิ: การตั้งมั่นชอบ (Right Concentration) ทั้งนี้ ฝากให้ครูปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง พยายามสอนในสิ่งที่ Google หรือสื่อออนไลน์ทำไม่ได้ ขออย่ากังวลว่าจะมีอะไรมาแทนที่ครู ยืนยันว่าครูยังมีความสำคัญ ไม่มีครูไม่ได้ แต่ขอให้ครูทุกคนพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเด็กของเราสำหรับการพัฒนาครูที่ผ่านมา ศธ.ได้มีนโยบายและโครงการที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมครูให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในหลายเรื่อง ทั้งการซ่อมแซมบ้านพักครู, การปรับระบบฝึกอบรมครู ให้ครูสามารถเลือกหลักสูตรได้ตามความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้นั้น ๆ ตลอดจนการลดขั้นตอนการขอ/มีวิทยฐานะ โดยเปลี่ยนวิธีการประเมิน ลดการทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ครูมีเวลาอยู่ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น โดยช่วงเวลาต่อจากนี้อีกกว่า 1 ปี จะเร่งวางระบบคัดเลือกครูที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อเริ่มต้นระบบคัดเลือกครูที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน กระบวนการโปร่งใส และสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะต้องยอมรับว่าแม้จำนวนเด็กเกิดจะลดลงและมีครูเกษียณอีกจำนวนมาก แต่การรับครูก็ยังรับได้น้อย ประกอบกับมีวิธีรับครูหลายทาง เกิดความไม่เป็นธรรม และทำให้การแข่งขันมาเป็นครูสูงขึ้นไปอีก

นอกจากนี้จะเร่งประชุมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางเพิ่มสัดส่วนครูระบบปิด ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อให้ได้คนดีและคนเก่งในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามาเป็นครู โดยเฉพาะสาขาขาดแคลนและสาขาที่ไม่มีผู้สอบผ่าน เช่น ครูคณิตศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้บริหาร ศธ. โดยเฉพาะสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครู ให้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของครูทั้งประเทศ และร่วมกันเดินหน้าการศึกษาไทยให้ไปขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ให้ได้

สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 นับเป็นการจัดงานวันครูปีแรก ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยได้กำหนดจัดงานในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แบ่งจัดกิจกรรมใน 2 ส่วน คือ

ส่วนกลาง
กำหนดจัดงานวันครู ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีกิจกรรมสำคัญดังนี้
- พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
- การคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- การปาฐกถาพิเศษ อาทิ นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจครูที่มาร่วมงาน, การเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น
- พิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นรับ “รางวัลคุรุสภา” และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศเป็นรางวัลระดับประเทศ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

ส่วนภูมิภาค
กำหนดจัดสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยจัดกิจกรรมหลักวันครูเช่นเดียวกับส่วนกลาง และจัดสัปดาห์วันครูโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์/กิจกรรมจิตอาสา เช่น ทำความสะอาดสถานศึกษา/ชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว, ปลูกป่า/ปลูกต้นไม้, บริจาคโลหิต เป็นต้น
- กำหนดคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school: OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
- กิจกรรมชุมนุมครู เพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ
- กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก, เยี่ยมครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความรัก ความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
11/1/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
321 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์