มอบรางวัลเด็กดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
9 มกราคม 2561

      

พิธีมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 785 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้บริหาร ศธ. และข้าราชการเข้าร่วมด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนจากทุกสังกัดที่ได้รับคัดเลือกจาก 17 หน่วยงาน และภาคเอกชน ให้เข้ารับโล่รางวัลจำนวนรวม 785 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 550 คน ซึ่งถือเป็นผู้มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนร่วม และ 2) เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ใน 5 ด้าน จำนวน 235 คน ได้แก่ ด้านวิชาการ 93 คน ด้านศิลปะและดนตรี 10 คน ด้านคุณธรรมจริยธรรม 51 คน ด้านกีฬาและนันทนาการ 13 คน และด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ 68 คน

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้โอวาทมีใจความตอนหนึ่งว่า ขณะนี้การศึกษาเราไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องของความรู้ เพราะเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนในระบบโรงเรียน และบางส่วนก็เรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่แล้ว แต่เป้าหมายของการศึกษาไม่ได้สร้างคนเพียงเพื่อให้มีความรู้เท่านั้น แต่ต้องการให้ทุกคนมีปัญญา ซึ่งหมายถึงปัญญาในการคิดไตร่ตรองอยู่ตลอดเวลาถึงสิ่งที่จะต้องทำว่า ควรทำหรือไม่ เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ทำแล้วจะเกิดอะไร นั่นคือเด็กทุกคนต้องมีความรู้และมีปัญญามากพอที่จะนำความรู้ไปช่วยพัฒนาตนเองและพัฒนาชาติบ้านเมือง

สุดท้ายที่สำคัญยิ่งคือ การมีอุปนิสัยที่ดีงามหรือการเป็นคนดี ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา เป็นแนวพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ที่การศึกษาต้องสร้างคนดีที่มีความเก่งให้กับประเทศ แต่การมีอุปนิสัยที่ดีได้จะต้องเกิดจากการฝึกฝนตลอดเวลา ฝึกฝนซ้ำ ๆ และต้องใช้เวลาในการฝึก จึงขอให้เด็กและเยาวชนได้ตั้งเป้าหมายของตัวเองที่จะฝึกฝนอุปนิสัยที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกความขยันหมั่นเพียร ฝึกไม่พูดโกหก ฝึกความซื่อสัตย์ ฯลฯ เพราะการมีอุปนิสัยที่ดีจะนำมาซึ่งการรักษาไว้ความภาคภูมิใจต่าง ๆ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ยกตัวอย่างเช่น การสมัครเข้าทำงานต้องใช้วุฒิการศึกษา แต่การทำงานในหน้าที่ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น การมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ตลอดจนการไต่เต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย


 
นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขุม พูดน้อยแต่ได้เนื้อหาสาระมาก เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ตลอดจนผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่ได้มีการฝึกอุปนิสัยให้มีบุคลิกภาพสุขุม รอบคอบ มีความเพียรต่อการทำงานเพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนาน สิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นและไม่มีสอนที่ไหน แม้ได้รางวัลก็ไม่อาจช่วยรักษาความเก่งและความภาคภูมิใจไว้ได้ หากเราไม่ฝึกฝนให้มีอุปนิสัยที่ดีงามด้วยตนเอง

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
216 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์