ร่วมนำเด็กเข้าพบ นรม.
  ข่าวทั้งหมด
8 มกราคม 2561

      

ศธ.นำเด็กดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. นำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 785 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรี กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยต้องพัฒนาความรู้ของทรัพยากรบุคคลของประเทศ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ทุกคน ณ ที่นี้ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ที่จะเป็นหลักสำคัญในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และอยู่ในสังคมที่มีความเป็นพลวัตในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ให้ได้ ดังคำขวัญที่ให้ไว้ในปีนี้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพราะต้องการให้เด็กไทยเร่งใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ นอกจากเรียนในห้องเรียนตามหลักสูตรแล้ว ต้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เคารพพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เช่น การไหว้ การยืน การเดิน เป็นต้น และขอให้ใช้สื่อสมัยใหม่อย่างรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง แบ่งเวลาการใช้เพื่อความบันเทิงสนุกสนาน และคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ด้วย

สิ่งสำคัญคือขอให้เด็ก ๆ มีความรักต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็น “หลักชัยของประเทศ” พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในหน้าที่ของตนเอง ทั้งการขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนและทำความดี ต่อยอดความพอเพียงสู่การดำรงตน การทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนยึดแนวทางค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และสำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ขอให้รักษาความภาคภูมิใจจากรางวัลที่ได้รับไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของรัฐบาลก็จะพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคน คือตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งจะเป็นแผนแนวทางการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดความรู้ที่เข้มแข็งเพียงพอต่อการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์ เป็นต้นนอกจากนี้ ขอฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการให้มีการติดตามความเป็นไปของเด็กและเยาวชนที่ได้รางวัลจากการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ที่ผ่านมา ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกด้าน ทั้งรางวัลจากภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มที่เรียนดีเพื่อต่อยอดความรู้ ไปจนถึงกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางสังคม และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เพื่อมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมขอให้ปรับการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน ให้สามารถโต้ตอบกันมากขึ้น มีการแสดงความคิดเห็น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิด และสร้างเสริมความรู้เรื่องกฎหมายของประเทศ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต สิ่งสำคัญคือการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ และเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ในอำเภอหรือในจังหวัดของตนเอง และเมื่อเรียนจบ ศธ.ต้องประสานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเกิดด้วยนวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
177 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์