มอบนโยบาย สกอ.
  ข่าวทั้งหมด
5 มกราคม 2561

      

 

“หมออุดม" ย้ำให้ สกอ. ปรับตัวตามทิศทางอุดมศึกษายุคใหม่ สร้างเด็กให้เป็น Global citizen ที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน สังคม และโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน พบปะและมอบนโยบายด้านอุดมศึกษาแก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ห้องประชุม ศ.ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สกอ.รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ต้องการมาทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ สกอ. ในการสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งสำคัญคือทุกฝ่ายต้องปรับมุมมองให้มองเห็นเหมือนกัน ขณะนี้แม้จะมีหลายอย่างที่ สกอ.ดำเนินการดีอยู่แล้ว ก็ต้องปรับตัว ปรับการทำงานให้มีความคล่องตัว ก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้จริง โดยวางเป้าหมายพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพสูง สามารถผลิตนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นฐานสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า

ส่วนมหาลัยต้องเน้นงานวิจัยมุ่งเป้าหมาย พร้อมเป็นศูนย์บ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่จะช่วยสร้างนวัตกรรม และต่อยอดความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง และสร้างเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ที่จะเกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเนื้อหา หลักสูตร และเปลี่ยนตัวเองเป็นสถานที่เรียนรู้ของนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดระบบการโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) ที่จะช่วยเอื้ออำนวยแก่วิทยาลัยชุมชน สิ่งสำคัญต้องยกระดับผู้เรียนให้มี 2 ทักษะหลักคือ ภาษาอังกฤษ (English proficiency) และดิจิทัล (Digital skill)ดังนั้น ทั้ง สกอ. และมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวตามทิศทางอุดมศึกษาโลกยุคใหม่ ปรับเพื่อให้ประเทศของเราผลิตคนได้ทันต่อโลก ให้เขาสามารถไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกที่ที่ไปอยู่ไปทำงาน มิใช่ปรับเพื่อตัวเองหรือเพื่อมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งอีกต่อไป โดยทั้งหมดนี้จะใช้หลักการบริหารงาน บนพื้นฐาน Demand-based financing เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะปรับตัวจริง ๆ ให้ผลิตกำลังคนที่สามารถแข่งขันได้ โดยบูรณาการหลักสูตรทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ที่มีความยืดหยุ่นเรียนข้ามศาสตร์ข้ามสาขาวิชาได้ เพื่อให้จบมาแล้วมีงานทำและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ต้องสอนให้เด็กมี Mindset เชื่อมโยงภาพใหญ่ของโลก ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลอย่างไม่มีขีดจำกัด พร้อมมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมด้วย Platform ใหม่ และมีแรงบันดาลใจอันแรงกล้าในการสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคม และโลกรมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงจุดเน้นการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมโครงสร้าง กำลังคน ทรัพยากร ตลอดจนความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รองรับกระทรวงอุดมศึกษา, พัฒนายุทธศาสตร์และ Roadmap การอุดมศึกษาของชาติ 20 ปี พร้อมวางแผนกำลังคนของประเทศ 20 ปี, พัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาของชาติ และตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ โดยมีแผนที่จะดำเนินการนโยบายเร่งด่วนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 6-8 เดือน ดังนี้
- การทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- การจัดทำเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ที่ครอบคลุมเนื้อหาและผลงานที่มีความเป็นสากล
- ระบบตรวจสอบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยที่มีความชัดเจน
- การปรับปรุงคุณภาพของอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต รวมทั้งมีการรับรองหน่วยกิตและเชื่อมโยงกับอุดมศึกษา
- ผลิตบัณฑิตเน้นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ตอบโจทย์อนาคต
- เพิ่มสัดส่วนหลักสูตร Science & Technology : Social Science & Humanity เป็น 70:30

นอกจากนี้ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะนำร่องจัดการศึกษาแบบบูรณาการใน 7 มหาวิทยาลัย ด้วย “หลักสูตรพันธุ์ใหม่” ที่สามารถเรียนได้หลายศาสตร์ควบคู่กัน หรือเรียนข้ามศาสตร์ข้ามสาขาวิชาได้ เช่น นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเรียนด้านบริหารธุรกิจควบคู่ไปด้วยได้ เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านมากขึ้น จบแล้วมีงานทำและตอบโจทย์การทำงานในอนาคต โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรให้ทันในปีการศึกษา 2561 และในอนาคตหากมหาวิทยาลัยสามารถเปิดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นรายหัวเช่นเดียวกับการผลิตแพทย์ ต่อไป

และอีกประการสำคัญที่จะดำเนินการคือ โจทย์ที่ได้รับมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้อุดมศึกษาช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานที่มีอยู่ในระบบกว่า 40 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีเพียง 25% เท่านั้นที่จบระดับปริญญาตรี ดังนั้น อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลถึงกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี ต้องเข้ามาช่วยสร้างศักยภาพของประเทศด้วย ขณะนี้กำลังเตรียมวางแผนและหาแนวทางแก้ไขให้เห็นผลภายใน 3 เดือนต่อจากนี้ รวมทั้งการเตรียมหลักสูตรรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่จะมีมากถึง 20% ของประชากรทั้งประเทศในปี 2566 และเพิ่มเป็น 25% หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศปี 2573 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และทำงานอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีด้วย


ขอบคุณ PPT: คณะทำงาน รมช.ศธ.
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
324 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์