การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
7 ธันวาคม 2560

      

          ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมอบนโยบายการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ๓ ปีการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทาน ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคมที่ผ่านมา

          เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียน กิจกรรม และมีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลพระราชทาน มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปีการศึกษาจนถึงปัจจุบัน การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ ถือเป็นงานที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงยินดีพระราชทานรางวัลให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สมควรเป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติต่อไป

          เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า ประเด็นสำคัญที่ควรตระหนัก คือ ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบัน รวมถึงกระบวนการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานของคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา ระดับเขต/ภูมิภาค และของคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพิการฯ ควรจะต้องให้ความสำคัญในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาโดยคำนึงถึงคุณลักษณะในทุก ๆ ด้านของนักศึกษาที่สมควรจะได้รางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย ด้านความรู้และสามารถ ด้านทักษะความเป็นนักคิด นักบริหารจัดการ ทักษะการเป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งด้านบุคลิกอุปนิสัยเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงการมีทัศนคติและค่านิยมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการมีจิตสำนึกในจริยธรรมสากล

          การคัดเลือกและประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนับได้ว่าเป็นงานที่มีเกียรติ เป็นสิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานในระดับสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละเขต/ภูมิภาคซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ ในระดับเขต/ภูมิภาค และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพิการฯ จะต้องให้ความสำคัญในกระบวนการประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียงไป ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกอย่างถูกต้อง และเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เพื่อให้ได้นักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้าย


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
283 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์