’ชร.ผอ.สพท.’รุกต่อยกเลิก’ข้อ13’คสช.ชงโละอำนาจ คปภ.
  ข่าวทั้งหมด
7 ธันวาคม 2560

      


          ชร.ผอ.สพท.ลุยต่อ จี้ยกเลิก ข้อ 13 ในคำสั่ง คสช. ชงนายกฯ โละอำนาจ คปภ.
          ยันแก้คำสั่งคสช.เหตุปัญหา
          ความคืบหน้ากรณี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. ข้อที่ 13 ที่มอบอำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับศึกษาธิการจังหวัด (ศจธ.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) กับ ศธจ. ท่ามกลางข้อเรียกร้องของชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.) ผู้อำนวยการโรงเรียนและองค์กรครู ที่ขอให้ยกเลิกข้อที่ 13 เท่านั้น
          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชัยภูมิ เขต 1 ในฐานะประธาน ชร.ผอ. สพท. และรักษาการเลขาธิการสมาคมนักบริหาร การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.บ.พ.ท.) เปิดเผยว่า เจตนารมณ์ของ ชร.ผอ.สพท.คือการยกเลิกข้อที่ 13 ของคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เท่านั้น ฉะนั้นถ้าจะเสนอแก้ไขคำสั่ง คสช. ก็จะต้องเสนอยกเลิกข้อ 13 เพื่อไม่ให้ ศธจ.ติดหล่มงานบุคคล ส่วนข้อเสนอเรื่องการแบ่งอำนาจบางส่วนคืนให้ ผอ.สพท.นั้น เป็นการประชุมร่วมกันภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องไม่แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 แต่เมื่อเสนอแก้ไขคำสั่งแล้ว ก็ควรต้องเสนอให้ยกเลิกข้อที่ 13 เพราะเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาและความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          มี2คณะ-แยกงานออกจากกศจ.
          "ในประเด็นควรให้มี 2 องค์คณะ เพื่อแยกงานบุคคลออกจาก กศจ.นั้น ผมเห็นด้วยและสนับสนุนอย่างยิ่ง แต่องค์คณะบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ ไม่ควรให้ ศธจ.ขับเคลื่อน เนื่องจากจะติดหล่มมากขึ้นกว่าเดิม  ตลอดทั้งเดือนคงจัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุมแทบจะไม่ทัน ฉะนั้นควรคืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่ฯ ตามกฎหมายเดิม หรือตั้ง อ.ก.ค.ศ.จังหวัดมาบริหารแทน แต่ต้องมีระบบคัดคนเข้ามาเป็นกรรมการให้เข้มงวด มีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง จะปล่อยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์เหมือนอดีตที่ผ่านมาของบางเขต บางคนที่เป็นส่วนน้อยไม่ได้" นายธนชนกล่าว และว่า หาก ศธ.ไม่เสนอ ยกเลิกข้อที่ 13 ชร.ผอ.สพท.จะขอใช้อำนาจตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ในการยื่นเสนอร่างแก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 โดยขอยกเลิกข้อที่ 13 ประกบไปกับร่างของ ศธ. เพื่อให้ผู้อำนาจ ตัดสินใจ
          อ้างข้อ13ขัดพ.ร.ฎ.บริหาร
          นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร กล่าวว่า อำนาจในการบรรจุแต่งตั้งจะต้องคืนมาให้ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว แม้แต่การบริหารงานบุคคลระดับชาติ การลงนามในคำสั่ง ยังให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนาม ตัวอย่างของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่องของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ต้องผ่าน ก.ค.ศ. เช่น เรื่องย้าย ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. วิทยฐานะ ผอ.สพท. วิทยฐานะรอง ผอ.สพท.ยังให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงนาม ยังไม่ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ.ลงนาม
          ด้านนายสนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 กล่าวว่า ยืนยันว่าต้องยกเลิก ข้อที่ 13 ของคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 โดยไม่มีเงื่อนไข เพราะข้อที่ 13 ส่งผลกระทบในวงกว้าง จนเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ข้ดแย้งกับ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 5 เพิ่มขั้นตอนโดยไม่จำเป็น, หมวด 7 ไม่สนองความต้องการของประชาชน
          "สพป.นครราชสีมา เขต 6 เดือดร้อนจากคำสั่งนี้มาก ต้องเพิ่มเงิน เสียกำลังคน เสียเวลา ที่เสียไปกับการเพิ่มขั้นตอนตามข้อที่ 13 ทำให้ครูและนักเรียนได้รับผลกระทบที่เกิดจากความล่าช้าตามข้อ 13 นี้มาก" นายสนองกล่าว
          ส.บ.ม.ท.จี้คืนอำนาจให้สพท.
          นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผอ.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.รับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องการศึกษา คือ ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารโรงเรียนและครู เพราะทุกคนเป็นตัวจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานการศึกษา
          นายก ส.บ.ม.ท.กล่าวต่อว่า เรื่องการแก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 นั้น มองว่าโดยความชอบธรรมแล้วอำนาจการบริหารงานบุคคลทุกเรื่อง ต้องให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา จึงจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาได้ เพราะผู้บังคับบัญชาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรนั้นๆ และผู้บังคับบัญชาก็ควรเป็นข้าราชการสังกัดกรมเดียวกัน การให้อำนาจการบริหารงานบุคคลไปอยู่ในความดูแลของข้าราชการต่างกรม น่าจะไม่เป็นไปตามประเพณีการบริหารองค์กรและจะทำให้เกิดการไม่ยอมรับกันของบุคคลในองค์กร นอกจากนั้นยังจะเป็นการตัดนิติสัมพันธ์ด้านการบริหารงานบุคคลระหว่าง 1.สพฐ.กับเขตพื้นที่ฯ 2.สพฐ.กับโรงเรียน และ 3.เขตพื้นที่ฯกับโรงเรียน
          "หากให้ ศธจ.หรือศึกษาธิการภาค (ศธภ.) กำกับดูแลเขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ไปก้าวล่วงอำนาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ก็เป็นที่ยอมรับได้" นายรัชชัยย์กล่าว
          ผอ.รร.สุรินทร์แจงข้อเสียมี'ศธจ.'
          ผอ.โรงเรียนคนหนึ่งใน จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ศธ.โดนกระหน่ำปัญหาความขัดแย้งในกรณีคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ข้อที่ 13 ลักอำนาจตามมาตรา 53 ของ ผอ.สพท. ไปให้ ศธจ. ทำให้การบริหารงานบุคคลระหว่าง ศธจ.กับ สพท.และสถานศึกษาเกิดปัญหายากที่จะแก้ไขได้และจะลุกลามต่อไปเรื่อยๆ เช่น 1.เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู ครั้งที่ 1 โดยปกติครูทุกคนได้เดือนตุลาคมแล้วเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาชีวิต แต่ปัจจุบันบาง กศจ.กลับได้เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ครั้งที่ 2 ปกติครูได้ปลายเดือนเมษายน แต่ปัจจุบันบาง กศจ.ได้เดือนกันยายน อย่างนี้จะทำให้ครูมีขวัญกำลังใจได้อย่างไร 2.การบรรจุแต่งตั้ง น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอน และ น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือครูวัลย์ จ.ตาก ทำงานมา 5 เดือนแล้วไม่ได้เงินเดือน สุดท้าย กศจ.ไม่สั่งบรรจุ นี่คือเหตุอำนาจซ้ำซ้อนกัน 3.การชะลอการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา 7,000 แห่งทั่วประเทศ สถานศึกษาขาดผู้นำ รอคำสั่งศาล ไม่ทราบว่ากี่ปี แต่อำนาจการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ทางราชการ เป็นอำนาจโดยชอบของ ศธจ. แต่ ศธจ.แตะถ่วงดึงเรื่องสารพัดปัญหา ถ้า ศธจ.คิดอย่างนี้ ไม่สมควรมาเป็นผู้นำทางการศึกษา
          ผอ.โรงเรียนรายเดิมกล่าวต่อว่า "4.ศธจ.บางจังหวัดกลัวมากเกินไป ทั้งที่รู้ว่าตนเองมีอำนาจทำได้ แต่ไม่ทำ กลัว อ้างว่ารอคำสั่งศาล การศึกษาเกิดความเสียหาย ครู ผู้บริหารต้องแจ้งความดำเนินคดีกับ ศธจ.ฐานละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ตามมาตรา 157 และ 5.การขอวิทยฐานะครู เดิมอยู่ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนรู้ผล แต่ปัจจุบันเป็นปียังไม่รู้ผล แบบนี้ใครอยากจะไปอยู่ด้วย" ผอ.โรงเรียนรายเดิมกล่าว
          ขอยกเลิกข้อ13คำสั่งคสช.
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่างแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ชร.ผอ.สพท.จะส่งให้นายกรัฐมนตรี ประกบร่างของ ศธ. เพื่อพิจารณาตัดสินใจ มีสาระสำคัญ ดังนี้ ยกเลิกข้อ 13. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูในจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ตามมาตรา 53(3) และ (4) เพราะการให้ ศธจ.ซึ่งไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย มาใช้อำนาจตามมาตรา 53(3) และ (4) ขัดกับหลักกฎหมายสากลทั่วไป ที่ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง จึงทำให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่อย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างร้ายแรง เป็นต้นเหตุของความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ และยังเป็นการเพิ่มขั้นตอนการทำงานโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ โอกาส และความคุ้มค่าของการบริหารจัดการการศึกษาในภูมิภาคอย่างมาก
          ชงเลิกอำนาจคปภ.'แต่งตั้ง-ย้าย'
          ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ชร.ผอ.สพท.ยังขอยกเลิกข้ออื่นๆ อาทิ ยกเลิก ข้อ 3(5) แต่งตั้งโอนหรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานของ ศธ.ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภทหรือระดับตำแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กำหนด ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูฯ มีบทบัญญัติใด กำหนดให้องค์กรอื่นใดมีอำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง มิให้นำบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) ใช้อำนาจซ้ำซ้อนกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ที่มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว, ยกเลิก ข้อ 3(6) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานของ ศธ.ในระดับภูมิภาค หรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้งดจ่ายค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในตำแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันรับทราบคำสั่ง เนื่องจากอาจขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน มาตรา 27 วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลฯ เป็นต้น
          ไม่เอา'อ.ก.ศ.จ.'อ้างเพิ่มภาระ
          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ยกเลิก ข้อ 3(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 9 เพราะการกำหนดให้ อ.ก.ศ.จ.ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ.เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูฯ เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับ ศธจ.ต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดมาบริหารงานบุคคล ส่งผลให้กับงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในจังหวัด และการทำงานบูรณาการในพื้นที่ลดความสำคัญลงไป ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ดังนั้น การบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัด จึงเห็นควรจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ.จังหวัด โดยมี ผอ.สพป.เขต 1 หรือเขตเดียว เป็นกรรมการ และเลขานุการ เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลแทน กศจ.หรือให้มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ที่มี ผอ.เขตพื้นที่ฯ เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ เป็นต้น
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 8 ธ.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
161 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์