ก่อนการก่อเกิดกระทรวงอุดมศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
6 ธันวาคม 2560

      


          ก่อนการก่อเกิดกระทรวงการอุดมศึกษา
          ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า ก่อนการเลือกตั้ง หรืออีกไม่เกิน 8-9 เดือนข้างหน้า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ แยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกมาจาก ศธ. และจัดตั้งเป็น "กระทรวงการอุดมศึกษา" หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่ง นพ.อุดม คชินทร มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. เพื่อเดินเครื่องผลักดันเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ตั้งเป้าให้กระทรวงการอุดมศึกษาเป็นเหมือนคลังสมองของประเทศ มีหน้าที่วางแผนขับเคลื่อน ผลิต พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพสูง สร้างงานวิจัยนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน กระทรวงอื่นๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ที่ต้องร่วมมือกันทำงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ตอบโจทย์ประเทศ และตอบโจทย์โลกให้ได้ แม้ส่วนใหญ่จะสนับสนุนให้แยกอุดม ศึกษาออกจาก ศธ. เพื่อให้การทำงานคล่องตัว มีอิสระ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้มากขึ้น แต่ยังมีข้อเสียให้ระวัง และหาวิธีอุดรูรั่วไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิม กลายเป็นย่ำอยู่กับที่ หรือถอยหลังเข้าคลอง
          นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยที่จะแยกอุดมศึกษาออกมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา ซึ่งจะมีแง่ดีในเชิงบริหารงาน โดยเอาเรื่องวิชาการเป็นตัวตั้ง สร้างความเข้มแข็งในเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถวางทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้ชัดเจนขึ้นที่สำคัญ ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ ที่ยังทำงานในลักษณะแบ่งแยก กระจัด กระจายกลับมารวมตัวกันทำงานอย่างมีระบบ ตรงนี้คือจุดเด่น ส่วนจุดด้อยอยากให้มองในเรื่องของความเชื่อมโยงทางการศึกษา เพราะในครั้งที่มีการรวมอุดมศึกษาไว้ใน ศธ. เพราะอยากให้การจัดการศึกษาทุกระดับเกิดความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หากแยกเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา อาจทำให้การทำงานขาดออกจากกัน ไม่เชื่อมโยง ทำให้ช่องว่างทางการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะ และอุดมศึกษา ห่างออกไปอีก
          "ที่ผ่านมา พอการศึกษาไม่ดี เรามักจะโทษกันไปมา เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลิตเด็กที่ไม่มีคุณภาพเข้าสู่อุดมศึกษา หรืออุดมศึกษาผลิตครูไม่มีคุณภาพมาสอนเด็ก ดังนั้น หากแยกอุดมศึกษาออกมา อยากให้มองจุดด้อยดังกล่าว แล้ววางแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และต้องมาโทษกันไปมาในอนาคตอีก" นายสุขุมกล่าว
          นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาอุดมศึกษามีสภาพการทำงานในลักษณะที่แบ่งแยก ไม่เป็นเอกภาพ ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยา ลัยในกำกับรัฐ มรภ. และ มทร. ซึ่งเนื้องานยังไม่ตอบโจทย์ผู้เรียน ตอบโจทย์ประเทศ สถาบันอุดมศึกษามองแต่ความอยู่รอดของตัวเองเป็นหลัก สภามหาวิทยาลัยมีปัญหาธรรมาภิบาล บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้ยาก ทิศทางของอุดมศึกษาในช่วงนี้ถือว่ามีความอลเวงที่สุด การแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นเรื่องยาก ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ส่วนหนึ่งเพราะรวมอุดมศึกษาไว้กับ ศธ. ทำให้ติดอยู่กับระบบ ที่เป็นอุปสรรคในหลายๆ เรื่อง ดังนั้น คิดว่าการแยกอุดมศึกษาออกจาก ศธ. และตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นเรื่องดีที่ต้องเร่งดำเนินการ เพราะถ้ายังปล่อยให้อุดมศึกษาอยู่ในสังคมหรือบริบทเดิมๆ การพัฒนาสู่ความเป็นสากลเป็นเรื่องที่เดินไปไม่ได้แน่นอน
          ทั้งนี้ เมื่อออกมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาแล้ว การทำงานจะต้องมีความชัดเจน ตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์ประเทศให้ได้ว่าแยกออกมาเพื่ออะไร ไม่ใช่แค่การเพิ่มกระทรวงขึ้นมาอีกหนึ่งกระทรวงเท่านั้น นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา และประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าที่ต้องมีกระทรวงการอุดมศึกษา เพราะชาวอุดม ศึกษาต้องการให้มีรัฐมนตรีที่มีความรู้ความเข้าใจในอุดมศึกษามาดูแล ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเหมือนรัฐมนตรีประจำ ศธ.ที่ผ่านมา
          ส่วนการมีกระทรวงใหม่จะแก้ปัญหาอุดมศึกษาได้หรือไม่นั้น คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาต้องนำปัญหาพื้นฐานอุดมศึกษามาเป็นโจทย์ด้วย ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และกระทบกับคุณภาพการพัฒนาบัณฑิตโดยตรง ตลอดจนมีปัญหาธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้อำนาจโดยมิชอบ การสืบทอดอำนาจ เป็นต้น
          ซึ่งปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดม ศึกษามีต้นเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยมีมูลเหตุจากเงินและอำนาจแทบทั้งสิ้น เชื่อว่ากระทรวงการอุดมศึกษาเกิดขึ้นแน่ในรัฐบาลนี้ แต่จะแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้หรือไม่ ไม่แน่ใจ เพราะจากการศึกษาร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยว ข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาอุดมศึกษายังไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม บางหมวดบางมาตรายังไปซ้ำซ้อนกับ พ.ร.บ.จัดตั้งของสถาบันอีก นอกจากนี้ ในมาตรา 48-49 ที่กำหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจหลักในการกำหนดนโยบาย แผนการจัดการ และมาตรฐานการอุดมศึกษา อาจต้องตีความว่ารัฐมนตรีดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน
          ส่วนตัวเห็นว่าควรเขียนกฎหมาย โดยสร้างกลไกการตรวจสอบให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม อะไรที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ และรัฐมนตรีควรมีหน้าที่กำกับ ให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้สถาบันมีอิสระในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และตาม พ.ร.บ.จัดตั้งของแต่ละสถาบัน เท่านี้ก็น่าจะตอบโจทย์ปัญหาอุดมศึกษาได้แล้ว ต้องจับตาว่า การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มศักยภาพแข่งขันกับนานาชาติ ยกระดับประเทศได้ตามที่รัฐบาลหวังไว้หรือไม่!!--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ธ.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
173 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์