ชงตั้ง ก.อุดมฯ เข้ากอปศ. 12 ธ.ค. คาด 9 เดือนกฎหมายจัดตังมีผลบังคับใช้ หมออุดมจีม.ปรับวิธีสอน-เรียนขามคณะ
  ข่าวทั้งหมด
6 ธันวาคม 2560

      


          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่า นโยบายที่อยากผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมในช่วง 1 ปี ที่อยู่ในตำแหน่ง อย่างแรกคือผลักดันให้เกิดกระทรวงการ อุดมศึกษา ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จก่อนการ เลือกตั้ง โดยได้หารือกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ที่มี นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานแล้ว ข้อเสนอต่างๆ ที่คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาที่ตนเป็นประธาน ได้ปรับปรุงรายละเอียดร่างกฎหมายค่อนข้างเรียบร้อย คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม กอปศ.ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ หาก กอปศ.เห็นชอบ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะเป็นนโยบายรัฐบาล จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ คาดว่าจะใช้เวลา 8-9 เดือน จะมีผลบังคับใช้ และเกิดเป็นกระทรวง การอุดมศึกษา
          "นอกจากตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาแล้ว ยังต้องเดินหน้าการปฏิรูปการศึกษาโดยระยะเร่งด่วน จะไปทำความเข้าใจกับทุกมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเปลี่ยนแปลง  การเรียนเพียงศาสตร์เดียวอาจไม่เพียงพอ จึงอยากให้มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบ การเรียนการสอน โดยเปิดช่องให้นักศึกษาเรียนข้ามสาขา/คณะได้ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สามารถเลือกเรียนบริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์ได้ เพื่อให้รู้รอบด้าน นอกจากนี้ ยังอยากให้มหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตร ผู้สูงอายุ เพราะอีกประมาณ 13 ปี จำนวนผู้สูงอายุ จะเพิ่มขึ้น 25% ของจำนวนประชากรทั้งหมด คิดเป็น 1 ใน 4 ของคนทั้งประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้อง เตรียมรองรับ เปิดหลักสูตรให้ผู้สูงอายุได้เรียน และ จบออกไปทำงานอย่างมีคุณภาพ" นพ.อุดมกล่าว
          นายรัฐพงศ์ บุญญานุวัตร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สวนสุนันทา กล่าวว่า นพ.อุดม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.คนใหม่ แต่ด้วยเวลาของรัฐบาลที่มีจำกัดเพียงปีเศษ จึงอยากให้ ศธ.ผนึกพลังของรัฐมนตรีทั้ง 3 คน เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาของชาติให้ไปสู่เป้าหมายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ สำหรับ นพ.อุดมในฐานะที่ผ่านงานอุดมศึกษามาก่อน จึงขอให้ใช้ประสบการณ์ผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ขับเคลื่อนพันธกิจสู่มหาวิทยาลัย เพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล แก้ปัญหาที่สะสมในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะปัญหา ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐ การจัดหลักสูตร ที่ไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  การจัดการศึกษาเพื่อธุรกิจ ความเหลื่อมล้ำ บัณฑิตขาดคุณภาพ เป็นต้น
          "ขอให้ นพ.อุดมให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจ และความสำคัญกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย เพราะมีบทบาทสำคัญ และเป็นต้นทางของการพัฒนา การมอบนโยบายตลอดจนกำกับติดตามการบริหารของมหาวิทยาลัย ปัญหาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันของรัฐที่เกิดขึ้น อาจมา จากการที่สภาบางแห่งขาดการติดตาม และตรวจสอบ นายกสภาและกรรมการเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมประชุม เพียงเดือนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมจะรับทราบ และอนุมัติตามที่ผู้บริหารเสนอ จึงมีประเด็นผลัดกันเกาหลังระหว่างสภากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนการติดตามตรวจสอบเข้มอาจมีน้อย" นายรัฐพงศ์กล่าว
          นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา และประธาน ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แห่งประเทศไทย (ทปสท.) กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าต้องมีกระทรวงการอุดมศึกษา เพราะต้องการรัฐมนตรีที่มีความรู้ความเข้าใจในอุดมศึกษามาดูแล ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเหมือนรัฐมนตรี ศธ.ที่ผ่านมา ส่วนจะแก้ปัญหาอุดมศึกษาได้หรือไม่นั้น คณะทำงานจัดตั้งกระทรวงต้องนำปัญหาพื้นฐานอุดมศึกษามาเป็นโจทย์ด้วย เช่น การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสถานะไม่ชัดเจน นอกจากนี้ มีปัญหาเรื่องเงินเดือน ที่หลายสถาบันไม่จ่าย 1.5 -1.7 เท่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2542 สวัสดิการรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ล่าสุดสำนักงบประมาณจัดสรรงบสำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปีเพียงร้อยละ 4 ปัญหาธรรมาภิบาล ทั้งการเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน มุ่งหวังเพียงรายได้ การทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้อำนาจโดยมิชอบ การสืบทอดอำนาจ โดยการแต่งตั้งผู้บริหารโดยมิชอบ ซึ่งปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาต้นเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยมีมูลเหตุจากเงิน และอำนาจแทบทั้งสิ้น
          นายรัฐกรณ์กล่าวอีกว่า ส่วนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเกิดขึ้นแน่ในรัฐบาลนี้ แต่จะแก้ปัญหาต่างๆ หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้หรือไม่ ไม่แน่ใจ เพราะจากการศึกษาร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาทั้ง 3 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ อุดมศึกษา พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ... โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่ถือเป็นหัวใจ สำคัญในการแก้ปัญหาอุดมศึกษา ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในมาตรการการแก้ไขปัญหา มีเพียงหลักการ ลอยๆ ที่ต้องตีความในทางปฏิบัติ บางหมวดบางมาตรายังไปซ้ำซ้อนกับ พ.ร.บ.จัดตั้งของสถาบันอีก นอกจากนี้ มาตรา 48-49 ที่กำหนดให้รัฐมนตรีเป็น ผู้มีอำนาจหลักในการกำหนดนโยบาย แผนการจัดการ และมาตรฐานการอุดมศึกษา... นั้น ในทางปฏิบัติต้องตีความว่ารัฐมนตรีดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนตัว เห็นว่าควรเขียนกฎหมาย โดยสร้างกลไกการตรวจสอบ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม อะไรที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ อะไรที่ไม่ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติอย่างอื่นแล้วถือเป็นความผิด ส่วนรัฐมนตรีควรมีหน้าที่กำกับให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้สถาบันมีอิสระในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตาม พ.ร.บ.ของแต่ละสถาบัน เท่านี้ก็น่าจะตอบโจทย์ปัญหาอุดมศึกษาได้
          นายวีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) กล่าวว่า การตั้งกระทรวงใหม่ดูเหมือนคณะทำงานมุ่งให้มหาวิทยาลัยไปดาวอังคาร ทั้งที่หลายสถาบันยังอยู่บนดิน หรือบางแห่งอยู่ใต้สมุทรด้วยซ้ำ ควรแก้ปัญหาให้สถาบันอุดมศึกษามีความเท่าเทียมกัน ควรลดการจัดสรรงบสำหรับมหาวิทยาลัยใหญ่ โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐลง แล้วนำไปเพิ่มให้มหาวิทยาลัย เล็กๆ ควรจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเหมือนกับดิวิชั่นของ ฟุตบอล เพื่อให้พัฒนา และแข่งขันกันในกลุ่ม แล้วค่อยเลื่อนชั้นในระดับสูงขึ้นไป
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ธ.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
160 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์