เปิดบ้านอาชีวะ ในงานเทคนิคพัทยาปริทรรศน์
  ข่าวทั้งหมด
10 พฤศจิกายน 2560

      

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การเรียนการสอนสายวิชาชีพในปัจจุบัน มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยให้ความสำคัญต่อการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจึงต้องชัดเจนในการตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการของประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม First S-CURVE 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร ส่วนกลุ่ม NEW S-CURVE ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงและชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร

          ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีความต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคพัทยาจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น โดยกำหนดจัดงาน Open House 2017 “เทคนิคพัทยาปริทรรศน์ ครั้งที่ 1” ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่ภายในบริเวณวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศด้วยกำลังคนอาชีวศึกษา อีกทั้ง เป็นการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ให้มีจำนวนมากขึ้น

          ภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการและเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมของสาขาวิชาที่หลากหลาย ความเป็นเลิศในทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การรายงานตัวนักเรียนโควต้า, การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (โควต้าพิเศษ), แนะแนวการศึกษาต่อ, สัมมนาวิชาการ, การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน, การแข่งขันเกมส์ทางวิชาการ, เรียนฟรี 108 อาชีพ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยสากล(ชาย หญิง), การแสดงบนเวที, การจัดจำหน่ายอาหารนานาชาติของนักเรียน, ตลาดนัดแรงงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี, ตลาดนัดสินค้า OTOP

          เลขาธิการกอศ.กล่าวปิดท้ายว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่อำเภอบางละมุง และพื้นที่ใกล้เคียง สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนั้น การจัดงาน OPEN HOUSE 2017 “เทคนิคพัทยาปริทรรศน์ ครั้งที่ 1” ในครั้งนี้ จึงเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอบางละมุง และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตลอดจนนำไปสู่การตัดสินใจเลือกเรียนด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งการมีงานทำในอนาคต และพัฒนาเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญ เพื่อตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป

  

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
256 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์