เกณฑ์จัดการศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  ข่าวทั้งหมด
18 ตุลาคม 2560

       นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) ได้จัดทำหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทย ต้องได้รับการรับรองในสาขาวิชาจากการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS) หรือ Times Higher Education (THE) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ คพอต. เห็นชอบ และต้องจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดศาสตร์วิทยาการและสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในประเทศไทย

2. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยในหลักสูตร/สาขาวิชาใด ต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ หลักสูตร รายวิชา และคณาจารย์ตามกระบวนการและคุณภาพเดียวกับที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร สาขาวิชานั้น ในวิทยาเขตหลัก (Main Campus) ของสถาบันอุดมศึกษานั้น

3. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ต้องยื่นแบบฟอร์มคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

4. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศต้องจัดการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยไม่สามารถเปิดวิทยาเขตเพื่อจัดการศึกษานอกพื้นที่ได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก คพอต. ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นการดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงต้องจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในวิทยาเขตหลัก (Main Campus)

 


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
18/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
220 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์