สกอ. เข้าร่วมประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทย
  ข่าวทั้งหมด
12 ตุลาคม 2560

      

สกอ. เข้าร่วมประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี พ.ศ. 2560

          ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียระหว่าง วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560

          สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (The Association of Thai Professionals in European Region: ATPER) จัดการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาชีพและนักศึกษาไทยในยุโรปรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นประธานเปิดการประชุม

          ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป และวิทยากรจาก University of Natural Resources and LifeSciences, Vienna (BOKU), Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy และ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

          ในการประชุมดังกล่าว ดร.กฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์ ทอร์ริสสัน นายกสมาคม ATPER ได้รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทยเพื่อรองรับนโยบาย S-Curve Industry และโครงการ Thailand 4.0 นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้ดำเนินโครงการ RETURN เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป กลับมาประเทศไทยรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในสาขาที่นักวิชาชีพไทยมีความเชี่ยวชาญ วิทยากรจาก BOKU, Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy และ UNIDO กล่าวถึงแนวโน้มด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม และนวัตกรรมในมุม มองของ BOKU และในยุโรป รวมทั้งโครงการของ UNIDO และรัฐบาลต่อการส่งเสริม Industry 4.0

          ในการนี้ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่วมบรรยายในการประชุมเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทย ยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายชาติ การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อการปรับบริบทอุดมศึกษาให้ตอบวิสัยทัศน์ของชาติ รวมทั้งบทบาทของ ATPER ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติและโมเดลประเทศไทย 4.0 ผ่านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ และการวิจัยของประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

          นอกจากนี้สมาชิก ATPER ยังได้นำเสนอผลงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ S-Curve Industry ได้แก่ การเกษตร อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างสมาคม ATPER กับหน่วยงานไทย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้สมาคม ATPER จัดทำข้อเสนอโครงการในประเด็นที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยภายใต้ 10 อุตสาหกรรมหลัก (S-Curve Industry) และควรมีการกำหนดนักวิชาชีพไทยที่รับผิดชอบโครงการ ความเชี่ยวชาญ หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

 
ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์