อาชีวะร่วมมือกับออสเตรีย
  ข่าวทั้งหมด
12 ตุลาคม 2560

      

อาชีวะร่วมมือกับออสเตรีย สร้างคนอุตสาหกรรมรับมือภาคการผลิต

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่อาชีวศึกษามีนโยบายจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพให้กับผู้เรียน มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมทำงานทันทีหลังเรียนจบ ซึ่งการเรียนแบบทวิภาคีนี้นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีครูฝึก มีระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ขยายรูปแบบความร่วมมือทวิภาคีนี้ไปยังหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มาตรฐานให้ร่วมกันกำหนดหลักสูตร และฝึกประสบการณ์ทักษะเชิงช่างให้กับนักศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังต่างประเทศอีกด้วย ล่าสุดได้มอบให้นางพุทธชาด ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ ร่วมหารือกับ นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือด้านการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีไทย-ออสเตรีย ซึ่งประเทศออสเตรียเน้นการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในรูปแบบทวิภาคีเป็นหลักอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงาน และสามารถร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเบื้องต้น สอศ.จึงจะเริ่มทำความร่วมมือกับประเทศออสเตรีย โดยนำร่องที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรีก่อน เพราะเป็นวิทยาลัยที่เคยได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบโครงการจากประเทศออสเตรียตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ซึ่งโครงการนี้ได้จัดส่ง เครื่องจักรอุปกรณ์มาให้วิทยาลัยใช้ฝึกนักศึกษา พร้อมกับส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรม และส่งครูไปฝึกอบรมที่ประเทศออสเตรีย เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสาขาช่างหล่อโลหะ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักร อุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่

          ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า สอศ.จะสานต่อความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย ให้มีความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพคน โดยจะเพิ่มเติมในสาขาที่ทันสมัยตอบโจทย์การประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ระบบราง เคเบิ้ลคาร์ แมคคาทรอนิกส์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจะกระจายความร่วมมือนี้ให้กว้างขวางออกไปยังสถานศึกษาที่อยู่ในภาคตะวันออกของ สอศ. และให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน เน้นการเรียนและการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการอย่างละ 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้จะมีเครือข่ายมาสนับสนุนในรูปแบบภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน ได้แก่ สภาหอการค้าออสเตรีย-ไทย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงคมนาคมของประเทศออสเตรีย สำหรับครูที่สอนในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพัฒนาโดยไปฝึกอบรมระยะสั้นในสถานประกอบการของออสเตรีย รูปแบบ Train the Trainer และมาฝึกร่วมกับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ที่ประเทศออสเตรีย ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนในช่วงฝึกประสบการณ์ด้วย ซึ่งนายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรีย ขอให้ สอศ. ช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาให้กับนักศึกษาด้วย ทั้งภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ โดยให้เน้นในเรื่องคำศัพท์ที่ต้องใช้ในวิชาชีพ

          ดร.สุเทพ กล่าวปิดท้ายว่า กำลังคนอาชีวศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ เราต้องเชื่อมโยงคนกับโลกเศรษฐกิจ และตลาดแรงงานเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นฐานในการสร้างคนที่มีความรู้ มีทักษะ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีความเข้มแข็ง และความร่วมมือกับประเทศที่ให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษาก็จะเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาต่อไป

 

 ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์