อาชีวะจับมือศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมฯ พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม
  ข่าวทั้งหมด
10 ตุลาคม 2560

      


          ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม ภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยจัดการเรียนการสอนนำร่องที่วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตั้งแต่ปี การศึกษา 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 รุ่น จำนวน 34 คน และปีการศึกษา 2559-2560 มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ 20 คน โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี แบ่งเป็นภาคทฤษฎีที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ 1 ปี ทำให้นักศึกษามีทักษะความชำนาญในวิชาชีพรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่ขาดแคลนกำลังคนด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมจำนวนมาก สร้างโอกาสการมีงานทำ และเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงานของประเทศ
          ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนว่า ทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหารได้จัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน รวมถึงระบบวัดและประเมินผล นอกจากนี้ ยังสนับสนุนห้องเรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้องทดลอง ห้องค้นคว้า เอกสารตำราเรียน และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบใบรับรองการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร ส่วนวิทยาลัยการอาชีพฝางสนับสนุนครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ในอนาคตจะขยายผลไปยังวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดและวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี คือตั้งแต่เดือนกันยายน 2560-กันยายน 2565
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 11 ต.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์