แผนพัฒนา’แรงงานทักษะ’โจทย์ใหญ่ลงทุน’อีอีซี’
  ข่าวทั้งหมด
10 ตุลาคม 2560

      


          วัชร ปุษยะนาวิน
          กรุงเทพธุรกิจ
          แม้ว่ารัฐบาลจะทุ่มเททรัพยากรจำนวนมหาศาลในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท พร้อมให้ สิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนสูงที่สุดในอาเซียน แต่โครงการดังกล่าว อาจสะดุดตอ หากขาด "แรงงานทักษะสูง" เข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และบริการ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
          ปัญหาดังกล่าวกลายเป็น "ความท้าทาย" ของรัฐบาล เพราะการผลิตบุคลากรช่างเทคนิค และวิศวกรชั้นสูงจำนวนมากรองรับการลงทุนในอีอีซี ซึ่งจะต้องใช้เวลาดำเนินการ อีกทั้งต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบหมายให้ "กระทรวงศึกษาธิการ" เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานคณะกรรมกรรมส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
          โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานหลักได้หารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดทำ "ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2560-2564) ขึ้นมาประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีเป้าหมาย 7 ด้าน ได้แก่ 1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในอีอีซี ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลรองรับความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยดำเนินการภาคใต้ ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน
          2. เป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่ 1. ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาจำนวน 149,875 คน ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้น 94,580 คน หลักสูตร ปวช. 21,080 คน หลักสูตร ปวส. 27,095 คน หลักสูตรปริญญาตรี 7,120 คน 2. ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในศูนย์พัฒนาทักษะหรือ ศูนย์ประเมินและรับรองสมรรถนะเฉพาะทาง จำนวน 54,080 คน ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้น 31,300 คน หลักสูตร ปวช. 8,845 คน หลักสูตร ปวส. 12,155 คน หลักสูตรปริญญาตรี 1,780 คน
          3. เป้าหมายการผลิตกำลังคนรองรับความต้องการกำลังคนในสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 57,875 คน 4. การพัฒนาครู จำนวน 10,450 คน ประกอบด้วย ฝึกอบรม 4,000 คน ฝึกงานในสถานประกอบการ 6,000 คน ศึกษาต่อ 450 คน
          5.การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 6,000 คน 6.การจัดหา ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม 120 คน และ7. การจัดหาครูผู้สอน 240 คน โดยเป้าหมายทั้งหมดนี้ จะใช้งบประมาณสนับสนุน 619 ล้านบาท
          สำหรับยุทธศาสตร์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะสั้น 3-6 เดือน จะดำเนินการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของ กำลังการผลิตบุคลากร และความต้องการของภาคธุรกิจ จัดตั้งสำนักงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษใน จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา และจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมายของรัฐบาล
          แผนระยะปานกลาง1-2 ปี ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ จัดตั้งศูนย์ผลิตและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางอุตสาหกรรม 4.0 และเซ็นทรัลแล็ป ยกระดับ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
          แผนการดำเนินงานระยะยาว 3-5 ปีได้แก่ จัดระบบช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในด้านสวัสดิการ ทุนการศึกษา และการ มีงานทำ Bench Mark ผู้สำเร็จการศึกษากับมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง
          อย่างไรก็ตาม การที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ จะต้องมีข้อมูล "ความต้องการกำลังคน" เชิงปริมาณและคุณภาพของภาคเอกชนในอีอีซี อย่างชัดเจน มีงบประมาณเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขา การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นต้น
          ต้องลุ้นกันต่อไปว่าที่สุดแล้ว รัฐจะเร่งผลิต "แรงงานทักษะ" ทันกับความต้องการหรือไม่ หากบริหารจัดการเรื่องนี้ไม่ดีพอ มูลค่าการลงทุนระดับหลาย แสนล้านที่รัฐคาดหวังจะผลักดันการเติบโต ทางเศรษฐกิจ (GDP) อาจจะอยู่แค่ในแผ่นกระดาษที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริง

          บรรยายใต้ภาพ
          ประชาคม จันทรชิต--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์