เปิดแผนพัฒนาการศึกษา ผลิต’คน’ทุกกลุ่มรับอีอีซี
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2560

      


          ทีมเศรษฐกิจ
          เรื่องหนี่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี คงหนีไม่พ้นเรื่อง "การศึกษา" ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างบุคลากรมารองรับการพัฒนาโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ที่ผ่านมาหน่วยงานหลักที่รับหน้าที่ไปดูแล นั่นก็คือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รวบรวมหน่วยงานในพื้นที่ทำแผนการเคลื่อนการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกออกมาเป็นที่เรียบร้อย
          ตั้งแต่รัฐบาลได้เริ่มต้นตั้งไข่โครงการอีอีซีมาสักระยะ ทางกระทรวงศึกษาธิการเอง ในฐานะต้นเรื่องได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดพิเศษขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มุ่งหวังสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ให้ประเทศก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
          ตั้งกรรมการขับเคลื่อน
          สำหรับคณะกรรมการชุดที่ว่านี้ ที่ผ่านมาได้เริ่มประชุมไปเป็นที่เรียบร้อย และได้ตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมาทำงานส่วนหน้าภายใต้คณะกรรมการชุดใหญ่อีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 คน โดย "ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน มีงานหลักคอยกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับนโยบาย รวมทั้งกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
          ส่วนคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ มี 'พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน รับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล รวมถึงกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน
          ยุทธศาสตร์การศึกษา
          ภารกิจหลักของการเร่งพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2564) ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งงานจัดทำยุทธศาสตร์นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการอีอีซี เพื่อให้ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็วภายในปีนี้ เพื่อให้เริ่มงานพัฒนาทันที ซึ่งจะเกิดประโยชน์ตามมากับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ตอนนี้เริ่มทยอยเกิดขึ้นมาบ้างแล้ว
          สำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ได้กำหนดแผนงานสำคัญได้ด้วยกันถึง 6 เรื่อง แต่ละเรื่องต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี โดยเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน, การเตรียมความพร้อมครูอาชีวศึกษา 4.0, ครูฝึกในสถานประกอบการ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการ เพื่อรองรับกับการพัฒนาและขยายอุตสาหกรรมของไทยให้ครอบคลุมกับความต้องการมากที่สุด
          ศูนย์ประสานงานผลิตคน
          ขณะเดียวกันเพื่อให้งานได้เดินหน้าต่อจนเป็นรูปเป็นร่าง ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นทั้งศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ และศูนย์ระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
          การทำงานของศูนย์ที่ว่านี้ จะรับหน้าที่วิเคราะห์สภาพปัญหา กำหนดแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมทั้งประเมินความต้องการกำลังคนในพื้นที่ ก่อนวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ ขณะเดียวกันยังเตรียมทำโรดแม็พ การปฏิบัติงานขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันกลไกมาตรฐานอาชีพยุทธศาสตร์ในแต่ละจังหวัดให้เกิดขึ้น จากนั้นจึงมาติดตาม และประเมินผลกันต่อไป
          ทั้งนี้จากข้อมูลอันดับความต้องการแรงงานใน 3 จังหวัด พบว่า ในจังหวัดชลบุรี มีความต้องการแรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ด้านจังหวัดระยอง ต้องการแรงงานด้านปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านนวัตกรรมอาหารเกษตรแปรรูป และเทคโนโลยีชีวภาพ ส่งท้ายที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องการแรงงานด้านนวัตกรรมอาหารเกษตรแปรรูป และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านยานยนต์และชิ้นส่วน
          ดังนั้นเมื่อกำหนดแผนงานออกมาเป็นยุทธศาสตร์จนชัดเจนแล้วว่า จำเป็นต้องจัดเตรียมคนเข้าไปสนับสนุนแต่ละอุตสาหกรรมใดบ้างที่เป็นที่ต้องการในพื้นที่ ตอนนี้ก็เหลือแค่การเอาจริงเอาจัง.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ต.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.87  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์