สกอ.เร่งคัดครูคืนถิ่น 2.5 หมื่นทุน ใช้เกณฑ์’วัดแววครู-ภาษา-คิด-อังกฤษ’เล็งจัดสรรโควต้าให้มหา’ลัยรับน.ศ.ปี 61
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2560

      


          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างตัวแทนคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นำโดยนายดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร ประธานกลุ่มคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะ ร่วมกับนายสุเมธ แย้มนุ่น ประธานอนุกรรมการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ได้มีการหารือแนวทางในการดำเนินการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสำหรับปีการศึกษา 2561 ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ทุกฝ่ายเห็นตรงกันควรให้เครือข่ายสถาบันผลิตครูทั้ง 10 เครือข่ายรับผิดชอบการผลิตและพัฒนาครูให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ เครือข่าย แต่เนื่องจากจำนวนทุนภายใต้โครงการ บางสาขามีจำนวนจำกัด เช่น สาขาฟิสิกส์ ทั้งประเทศมีเพียง 25 ทุน และกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ หากกระจายการผลิตครูฟิสิกส์ให้สถาบันผลิตครูทุกเครือข่ายผลิตแห่งละคน 2 คน ไม่น่าจะทำให้การผลิตครูฟิสิกส์มีประสิทธิภาพได้
          นายรัฐกรณ์กล่าวต่อว่า 2.การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันผลิตครูเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดว่าต้องได้คะแนนเท่ากับค่าเฉลี่ย +0.25 SD (นำคะแนนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) รวมกับคะแนนผลการสอบคัดเลือกในปี 2559-2560) ทำให้มีหลายสถาบันไม่ผ่านเกณฑ์นั้น นายสุเมธรับจะนำเรื่องนี้ไปหารือในคณะกรรมการชุดใหญ่ รวมทั้งจะเสนอให้พิจารณาการปรับหลักการในประเด็นการกระจายการผลิตครูด้วย 3.การให้สถาบันผลิตครูติดตามให้ความช่วยเหลือครูที่บรรจุใหม่ในปี 2559-2560 โดยนายสุเมธขอให้เครือข่ายทั้ง 10 เครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการติดตามครูที่บรรจุใหม่ไปตามสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของแต่ละเครือข่าย
          "สำหรับโครงการคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1-5 เพื่อรับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประมาณ 25,000 ทุน เฉลี่ยชั้นปีละประมาณ 5,000 ทุน ในเร็วๆ นี้ โดยมีวิชาที่จะต้องสอบคือ 1.จิตวิญญาณความเป็นครู 40% 2.ศักยภาพการใช้ภาษา 30% 3.ทักษะการคิด แก้ปัญหา 30% และ 4.ผลสอบภาษาอังกฤษต้อง 400 ขึ้น โดยจะใช้ข้อสอบแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับทุนในแต่ละจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเอง จึงอยากฝากไปยังสถาบันผลิตครู คณาจารย์ประจำสาขาช่วยแนะนำนักศึกษาให้เตรียมความพร้อม เพื่อการสอบดังกล่าวด้วย" นายรัฐกรณ์กล่าว และว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560 นั้น เปิดให้นักศึกษาครูตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 สอบคัดเลือกในคราวเดียวกัน จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บรรจุหลังสำเร็จการศึกษาตามโควต้าโดยนำอัตราเกษียณอายุราชการของแต่ละปีบรรจุให้ เช่น อัตราเกษียณของปี 2561 บรรจุให้กับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 และไล่ต่อไปในแต่ละชั้นปี เป็นต้น แต่สำหรับโครงการคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะจัดสรรโควต้าอัตราเกษียณให้กับสถาบันผลิตครูแต่ละแห่งเลย จากนั้นจะเปิดคัดนักศึกษาเข้าสู่โครงการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ใครจบก็จะได้รับการบรรจุโดยอัตโนมัติ แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด อาทิ จบด้วยเกรดเฉลี่ยโดยรวม 3.00 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ 400 คะแนนขึ้นไป เป็นต้น
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ต.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
128 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์