พระมหากรุณาธิคุณ’ร.9’’การศึกษาพัฒนาชาติ’
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2560

      


          พระมหากรุณาธิคุณ'ร.9' 'การศึกษา พัฒนาชาติ'
          ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ นับเป็นเวลา 70 ปี                แห่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในทุกๆ ด้านพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างมากมาย โดยเฉพาะด้าน "การศึกษา" ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังพระราชดำรัสที่ทรงมีต่อการศึกษาในโอกาสต่างๆ
          อาทิ พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2505 ตอนหนึ่งว่า...
          "การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองสืบต่อไป งานของครูจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่ง ท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปทำหน้าที่ครู จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรม และพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดีที่สุดที่จะทำได้ นอกจากนี้ จงวางตนให้สมกับที่เป็นครู ให้นักเรียนมีความเคารพนับถือ และเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนด้วย"
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราโชบายส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
          ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาวิชาการและวิจัย และพระราชทานทุนการศึกษา เป็นต้น
          จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราช ดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และได้ทอดพระเนตรเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดปัจจัยความพร้อม
          จึงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านต่างๆ เช่น พระราชทานทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนมูลนิธิภูมิพล ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย ทุนนวฤกษ์ ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะกรณี อาทิ ทุนพระราชทานแก่นักเรียนชาวเขา ทุนพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะสถานศึกษา และรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน และโรงเรียนดีเด่น เป็นต้น
          โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้การอุปถัมภ์ในด้านต่างๆ อาทิ พระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน และพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ครูและนักเรียนของโรงเรียน
          โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ดังนี้ โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเพื่อลูกหลานชนบท โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วน
          ทรงมีพระราชดำริก่อตั้ง "มูลนิธิ พระดาบส" ใน พ.ศ.2519 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีอาชีพ และไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ หากสนใจใฝ่ศึกษา และมีความเพียรอย่างจริงจัง ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรม เพื่อให้ประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
          พระองค์พระราชทานทรัพย์เป็นทุนประเดิม 5 ล้านบาท ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ปัจจุบันเปิดสอน 8 สาขาอาชีพ หลักสูตรวิชาช่างยนต์ หลักสูตรวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม
          นอกจากนี้ ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับประชาชนที่อยู่ในชนบท ทรงริเริ่มตั้ง "ศาลารวมใจ" ตามหมู่บ้านชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ โดยพระราชทานหนังสือประเภทต่างๆ ให้ประชาชนได้ใช้อ่านศึกษาหาความรู้
          "การศึกษาพระราชทานผ่านดาวเทียม"เนื่องจากปัญหาขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห่างไกล เป็นปัญหาของการศึกษาไทย ขาดแคลนทั้งอัตรากำลังครู ขาดครูที่สอนประจำวิชาเฉพาะ มาตรฐานคุณภาพของแต่ละโรงเรียนก็แตกต่างกัน ระหว่างโรงเรียนในชนบท และโรงเรียนประจำจังหวัด หรือโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ การศึกษาไทยเหลื่อมล้ำ เนื่องจากขาดแคลนครู จะเป็นเครื่องบั่นทอนความเจริญทางจิตใจ และการพัฒนาการของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติ
          เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งในเมือง หรือชนบท ในปี พ.ศ.2538 ศธ.จึงจัด "โครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม" เฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี
          โดยใช้ "โรงเรียนวังไกลกังวล"อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ที่เรียกกันว่า"ครูตู้" สอนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 ในช่วงแรกกำหนดโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศไว้ 99 โรงเรียน
          ในปีเดียวกันนี้ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (กาญจนาภิเษก) โดยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ 50 ล้านบาท ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นทุนประเดิม
          นอกจากนี้ พระองค์ได้เสด็จฯไปพระราชทานความรู้แก่นักเรียนผ่านรายการ "ศึกษาทัศน์" ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยพระองค์เสด็จฯ ครั้งแรกในวันที่ 6 ตุลาคม 2544 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
          พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหลายร้อยหลายพันโครงการ ที่ช่วยให้คนไทยหลุดพ้นจากปัญหาความขาดแคลนและด้อยโอกาส
          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมดังพระราชสมัญญานาม "พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน" ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พ.ศ.2554
          เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน น้อมนำพระราโชบาย สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านด้านการศึกษา ให้คงอยู่สืบไป--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ต.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์