’ให้เด็กเรียนเก่ง สอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า’พระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 แก้วิกฤติคุณภาพคน
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2560

      


          หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ qualitylife4444@gmail.com
          "การศึกษาไทย ในกลุ่มประเทศอาเซียน" เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ อยู่ในอันดับที่ 8 ชี้ชัดว่า การศึกษาของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งหมายถึงคุณภาพของคนวิกฤติ และหมายถึงประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ที่ผลออกมาเช่นนี้เพราะในการทดสอบวัดคุณภาพการศึกษา เขาวัดกันด้วยการศึกษา 4.0 แต่การเรียนการสอนของประเทศไทยยังเป็นการศึกษา 1.0
          "ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่ง สอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า"พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกลายมาเป็นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งให้ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเหนือกว่าขั้นสูงสุดของพีระมิดการเรียนรู้ โดยนอกเหนือจากความรู้จะติดตัวไปกับผู้ที่ทำหน้าที่สอนคนอื่นกว่า 90% แล้ว สิ่งที่จะตามมาคือ ความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นการสร้างชุมชนและสังคมที่อบอุ่นและเข้มแข็งตามวิถีไทยที่ประมาณค่าไม่ได้
          ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า แนวทางการแก้วิกฤติคุณภาพคน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา โดยพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวได้กลายมาเป็นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่ทรงให้จัดตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
          โครงการ "สถานศึกษาพอเพียง" มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็นยิ่งกว่า (beyond) การศึกษา 4.0 เพราะเป็นการนำสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน นำปัญหาและนำภูมิปัญญาชาวบ้านไปพูดคุย ปรับปรุงหรือต่อยอดในโรงเรียน หรือนำไปทำวิจัยเชิงลึกในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาชุมชนและทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นที่เยาวชน นั่นหมายถึงความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ
          จะเห็นได้ว่า แนวทางการปฏิรูปการศึกษา "ให้เด็กที่เรียนเก่ง สอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า" ซึ่งเป็นส่วนของการศึกษาในชั้นเรียน และโครงการ "สถานศึกษาพอเพียง" ซึ่งเป็นส่วนของการศึกษา นอกชั้นเรียน ถือเป็นพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาที่ยิ่งกว่าการศึกษา 4.0 เพราะนอกจากจะเป็นวิธีที่จะทำให้ความรู้เหลือติดตัวผู้เรียนไปมากกว่า 90% ตามพีระมิดการเรียนรู้และไม่แยกโรงเรียนออกจากชุมชนแล้ว ยังจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีหรือปรัชญาที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญต่อประชาชนชาวไทยและต่อประชาคมโลก ไม่ต่างไปจากทฤษฎีหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยทีเดียว ดังนั้น คนที่รักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงควรน้อมนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะนั่นคือ ทางรอดทางเดียวในการแก้ปัญหาวิกฤติคุณภาพคนของประเทศ
          ดร.สุพจน์ อธิบายว่า การศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการจาก 1.0 คือเป็นแบบครูเป็นคนป้อนความรู้ ขยับมาเป็น 2.0 เมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว ที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามา จะขึ้นมาถึงระดับที่ให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองได้ ขึ้นมาที่ 3.0 จะเป็นการตั้งความ หวังไว้ที่ผู้เรียนค่อนข้างสูง คือขึ้นมาในระดับที่ผู้เรียนสร้างความรู้เองได้ และมา 4.0 คือผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ แต่ตอนนี้การเรียนการสอนของเรา ไม่ว่าจะเป็นในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นวิธีการป้อนความรู้ จะมีบ้างบางส่วนที่นักเรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ฉะนั้นถ้าจะให้คะแนน ก็คงให้ไม่เกิน 1.5
          อย่างไรก็ตาม ในโลก 4.0 สิ่งต่างๆ มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว เข้ามาและออกไป เพราะฉะนั้นการที่เรียนรู้แต่ในตำราอย่างเดียว ไม่สามารถเท่าทันการพัฒนาที่เกิดขึ้นได้ ต้องมีนวัตกรรมเป็นของตัวเองที่ขายได้ถึงจะอยู่รอด"เบล"จรัญยา  กิตติไพศาลนนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ม.หอการค้าไทย บอกว่า การเรียนที่แท้จริงคือผู้จัดการศึกษาต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่จะดึงความสามารถออกมาให้มากที่สุด โดยไม่มีการปิดกั้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้เป็นนวัตกรรมให้ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และสร้างองค์ความรู้มาพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในที่สุด
          เบล เป็นหนึ่งในกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่งออก ผลิตภัณฑ์จากยางพาราของไทย อย่าง หมอน ที่นอน แบรนด์ "ไทยรัญยา" ในขณะที่ยังใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในห้องเรียน โดยต้นปี 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการประกวดผลงานของนักศึกษา โดยนำสินค้าที่นักศึกษามีอยู่มาแข่งขันกัน โดยนำเสนอเพื่อให้ต่อยอดเข้าสู่ระบบออนไลน์
          "เบล" เป็น 1 ใน 14 คน ที่สามารถชนะการประกวด Young Ali Hero เพื่อนำนักศึกษาเหล่านี้ ไปศึกษาดูงาน ที่สำนักงานใหญ่อาลีบาบา กรุ๊ป ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ทำให้ได้รู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมการทำงานของอาลีบาบา ได้เรียนรู้เรื่องออนไลน์ รวมถึงความรู้จากมหาวิทยาลัยที่นั่น ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางของการค้าขายออนไลน์
          ปัจจุบัน เบลมีสินค้า แบรนด์ "ไทยรัญยา" โดยทำร่วมกับหุ้นส่วนชีวิต "ณรงค์เดช ไชยลังกา" ที่เกิดขึ้นจากการได้ไปเห็นมุมมองการทำตลาด และสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้และนำสินค้าขึ้นไปขายออนไลน์บนเว็บอาลีบาบาได้
          ในโลก 4.0 สิ่งต่างๆ มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว เข้ามาและออกไป เพราะฉะนั้นการที่เรียนรู้แต่ในตำราอย่างเดียว ไม่สามารถเท่าทันการพัฒนาที่เกิดขึ้นได้ ต้องมีนวัตกรรมเป็นของตัวเองที่ขายได้ถึงจะอยู่รอด

          บรรยายใต้ภาพ
          จรัญยา กิตติไพศาลนนท์
          สุพจน์ หารหนองบัว--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์