สกศ. จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
  ข่าวทั้งหมด
5 ตุลาคม 2560

      

 

     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาระบบการศึกษาของนานาประเทศ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการสภาการศึกษา  ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

     ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เชิญ Mr. Li-Kai Chen ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของบริษัทแมคคินซีย์ (McKinsey) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนำของโลกมานำเสนองานวิจัยพัฒนาระบบการศึกษาของนานาประเทศ  สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้มี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) บทเรียนในการปฏิรูปการศึกษา/ยกระดับคุณภาพโรงเรียนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 2) วิธีการยกระดับคุณภาพโรงเรียน และ 3) รูปแบบการพัฒนาของประเทศไทย นอกจากนี้มีการยกตัวอย่างผลการวิจัย เช่น 1) แม้ว่าจะมีการลงทุนงบประมาณด้านการศึกษาจำนวนมาก ก็ไม่ได้หมายถึงว่าส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน เช่น ประเทศไทยมีการลงทุนงบประมาณด้านการศึกษามาก แต่คุณภาพยังอยู่ระดับต่ำ ในขณะที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการลงทุนด้านการศึกษาน้อยกว่าประเทศไทย แต่คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) ถ้าจะให้คุณภาพนักเรียนเพิ่มขึ้นต้องเน้นที่คุณภาพของครู 3) การที่จะมีคุณภาพสูงต้องพิจารณาจากคุณภาพเด็กนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม 4) วิธีที่จะยกคุณภาพได้ต้องยกระดับคุณภาพการสอน 5) ทุกเรียนจำเป็นต้องมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีทักษะความเป็นผู้นำ

     สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ต้องเริ่มจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เช่น 1) เพิ่มจำนวนผู้เรียนปฐมวัย 2) ทำให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ 3) ลดอัตราออกกลางคัน 4) ลดโรงเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 5) เพิ่มคะแนน O-Net โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

     หลังจากการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จะนำสาระสำคัญและข้อคิดเห็นทั้งหมด ไปปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาต่อไป

     Mr. Li-Kai Chen, ผู้อำนวยการด้านการศึกษาบริษัท McKinsey ประจำสำนักงานเอเซีย กล่าวสรุปเรื่องบทเรียนจากระบบการศึกษาต่าง ๆ ที่สามารถนำมาเป็นข้อเสนอแนะประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้  ดังนี้ 1) การปฏิรูปการศึกษาเมื่อพิจารณาจากการลงทุนทางการศึกษาแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาเป็นเป้าหมายที่ทุกระบบการศึกษามุ่งหวัง โดยเฉพาะวิเคราะห์ระดับการใช้ทรัพยากรและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จากการวิจัยระบบการศึกษาต่างๆ พบว่า การปฎิรูปการศึกษากว่าร้อยละ 70 ประสบความล้มเหลวเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ PISA  จึงควรหาจุดบรรจบระหว่างปริมาณการลงทุนและสัมฤทธิผลที่เพิ่มขึ้น 

2) การลงทุนเพื่อการศึกษามีข้อควรพิจารณา คือ 1. ลงทุนเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์อะไร และ 2. จะเร่งรัดการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างไร การลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของไทยต้องกำหนดสัดส่วนการมุ่งยกระดับกลุ่มสัมฤทธิผลต่ำให้สูงขึ้นและขยายปริมาณที่มีสัมฤทธิผลสูง รวมถึงต้องลดช่องว่างการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของคนสองกลุ่มให้มีความเท่าเทียมกัน กระบวนการนี้เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ เช่น มาเลเซีย ฮ่องกง

3) การปฏิรูปการศึกษา คือ การสร้างกระบวนการเชิงนโยบายเพื่อลดช่องว่างของการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   ซึ่งต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง เช่น การยกระดับความสามารถในการอ่านและการคำนวณ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและการพัฒนาครู โดยมีระยะการพัฒนาที่แตกต่างกันแต่ละประเด็นในสี่ระดับ ได้แก่ จากคุณภาพต่ำมาปานกลาง ปานกลางมาดี ดีมาดีมาก และดีมากถึงดีเด่น

4) แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษามีหลายระดับและขั้นตอน การพิจารณาพัฒนาการของการปฏิรูปการศึกษานานาชาติต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วง และศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงจากสี่ระดับข้างต้นเพื่อเห็นพัฒนาการของการปฏิรูป

5) การปฏิรูปการศึกษาควรสร้างเครื่องมือในการแทรกแซงเชิงนโยบาย (Policy Intervention) ในสองรูปแบบ คือ 1. การแทรกแซงเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Supportive Intervention) เช่น การพัฒนาวิชาชีพครู 2. การแทรกแซงเพื่อสร้างระบบตรวจสอบ เช่น การพัฒนามาตรฐานการศึกษาชาติ การกำหนดเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา

6) กระบวนการปฏิรูปมีทั้งการเปลี่ยนโครงสร้าง การปรับทรัพยากร และการเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาที่ดีต้องหาสัดส่วนการปฏิรูปที่เหมาะสมกับสถานการณ์

7) การล้มเหลวของการปฏิรูป ได้แก่ 1. นโยบายการเมืองที่เหนี่ยวนำการปฏิรูป 2. ระบบราชการที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 3. การล้มเหลวในการกำหนดความเร่งด่วน โดยมีการประเมินสภาวะการจัดการศึกษาในปัจจุบัน หาตัวแปร แล้วกำหนดการแทรกแซงแบบเร่งด่วนในระดับต่าง ๆ กัน 4. การขาดตัวแบบที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลง 5. การหาทรัพยาการรองรับขั้นตอนการปฏิรูปอย่างเป็นระบบ เช่น การมีฝ่ายเสนาธิการติดตามแผนการปฏิรูป

8) เส้นทางการปฏิรูป ได้แก่ 1. การกำหนดความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมายการปฏิรูป 2. การมีต้นแบบการเปลี่ยนแปลง 3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการปฏิรูป 4. การสร้างแผนการปฏิรูปตามช่วงเวลาต่าง ๆ 5. การมีหน่วยเสนาธิการเพื่อติดตามและประเมินการผลปฏิรูป 6. การใช้กระบวนการแทรกแซงทั้งในเชิงสนับสนุนและบังคับ 7. การติดตามความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ 8. การเสริมสร้างสมรรถนะการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ 9. การสื่อสารเพื่อสร้างการสนับสนุนการปฏิรูปจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10. การส่งเสริมการดำเนนงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์