อาชีวะ จับมือ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม
  ข่าวทั้งหมด
5 ตุลาคม 2560

      

อาชีวะ จับมือ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือฯ พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม ณ อาคารบุญศิริยะ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร จ.เชียงใหม่

         ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนำร่องที่วิทยาลัยการอาชีพฝาง มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 2 รุ่น 34 คน และปัจจุบันปีการศึกษา 2559 – 2560 มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ 20 คน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา 2 ปี แบ่งออกเป็นศึกษาภาคทฤษฏีที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ 1 ปี ทำให้นักศึกษามีความทักษะความชำนาญในวิชาชีพรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่ขาดแคลนกำลังคนด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมจำนวนมาก สร้างโอกาสการมีงานทำ และเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงานของประเทศ

          ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวต่อว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ โดยศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้จัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และระบบวัดผลและประเมินผล ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียน ได้สนับสนุนห้องเรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้องทดลอง ห้องค้นคว้า เอกสารตำราเรียน และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบใบรับรองการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร ด้านวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้สนับสนุนให้ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ทั้งนี้ ในอนาคตจะขยายผลไปยังวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม (กันยายน 2560 – กันยายน 2565)

  

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์