สกอ.ดันโครงการ’พี่เลี้ยงโรงเรียน’ เพิ่มคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน-พัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวทั้งหมด
5 ตุลาคม 2560

      


          ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีพ.ศ.2560 และมอบนโยบาย "การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการยกระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ว่า สืบเนื่องจากปัญหาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องศักยภาพครูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมต่อการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายของ ภาครัฐในปัจจุบัน จึงกำหนดบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
          เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภาครัฐมุ่งหวังให้ระบบเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค จำนวน 9 เครือข่าย โดยการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ ตลอดจนความเชี่ยวชาญต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน
          "โดยผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเรื่องศักยภาพครู คือความมั่นใจในเทคนิคการสอนและใช้นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้สู่นักเรียน และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั่วประเทศ ทั้งการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การฝึกให้นักเรียนคิดเป็น จากรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของสังคม ทุกบริบทจะต้องเข้าไปสอดรับต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ" เลขาธิการ กกอ.กล่าว
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 6 ต.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
99 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์