สอศ.ร่วม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม
  ข่าวทั้งหมด
5 ตุลาคม 2560

      


          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา (สอศ.) และศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมมือ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขางาน เทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา 2 ปี แบ่งออกเป็นศึกษาภาคทฤษฏีที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม ภาคเหนือ 1 ปี
          ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กล่าวว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ โดยศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้จัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ จัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียน การสอน และระบบวัดผลและประเมินผล ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียน ได้สนับสนุนห้องเรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้องทดลอง ห้องค้นคว้า เอกสารตำราเรียน และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบใบรับรอง การฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ตามหลักสูตร ด้านวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้สนับสนุนให้ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ทั้งนี้ ในอนาคตจะขยายผลไปยังวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ่  โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
100 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์