การพัฒนากำลังคนระดับภาค
  ข่าวทั้งหมด
4 ตุลาคม 2560

      

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 35/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อทบทวนการจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติในพื้นที่พิเศษ ซึ่งหมายถึง 1) พื้นที่จังหวัดชายแดน 2) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ 4) เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 5) พื้นที่พิเศษภาคตะวันออก

สำหรับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ทั้งศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ และศูนย์ระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้ผลมาโดยลำดับ ดังนั้น จึงจะขยายศูนย์ดังกล่าวไปแห่งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนที่จะขยายให้ครบทั้ง 6 ภาคต่อไป

ทั้งนี้ การผลิตและพัฒนากำลังคนทั้ง 6 ภาค กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นดำเนินการตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดย

  • ภาคเหนือ เน้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

  • ภาคกลาง และภาคตะวันออก เน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ

  • ภาคใต้ตอนบน เน้นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย

  • จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง

ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ซึ่งขณะนี้มีความสับสนเรื่องการแบ่งภาคของการศึกษา ที่แบ่งเป็นเขตตรวจราชการ 18 ภาค กับ 6 ภาคพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งที่ความจริงแล้วสอดคล้องกัน จะมีเพียงบางส่วนที่เหลื่อมอยู่บ้าง แต่ไม่น่าจะเป็นปัญหา

อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้แทนองค์กรหลัก ในระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภาค โดยจะนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการดำเนินการที่บูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ นอกจากการพัฒนาระดับภาคแล้ว ยังมีความเป็น 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ ที่จะมีความหลากหลายในการพัฒนาอีกด้วย ซึ่ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ศธจ. เพราะขณะนี้ยังคงมีอัตรากำลังคนไม่ครบตามกรอบ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/10/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
247 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 5.44  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์