ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 35/2560
  ข่าวทั้งหมด
4 ตุลาคม 2560

      

                   นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560 โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

                 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การประชุมองค์กรหลักวันนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการเน้นย้ำจากที่ประชุม ครม. เรื่องการให้หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการไปตรวจสอบความพร้อมของการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้มีความเรียบร้อย ชัดเจน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบนัดประชุม ทบทวน การเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีดังกล่าว

                  นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มเติมจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานของห้วงปีที่ผ่านมาในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะมีการทำงานในส่วนนี้ในภาคขยาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภาคเพื่อให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จะต้องวางแผนปรึกษาหารือกันในส่วนนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลในการทำงานระดับภาค

 

 

 

            ในส่วนของการทำงานด้านอาชีวศึกษา ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้รับมอบหมายให้ตั้งศูนย์ประสานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปแล้ว และดำเนินการอย่างได้ผลมาตลอด จึงมอบหมายสั่งการให้ขยายการทำงานของศูนย์นี้ไปยังภาคต่างๆ เช่นกัน ให้สอดคล้องรองรับกับการที่ ครม.ประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในระดับภาค ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมนอกสถานที่ในภาคต่างๆ ต่อเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง เมื่อมีการประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการอีก กระทรวงศึกษาธิการก็จะเน้นในเรื่องของการวางแผนให้สอดคล้องและมีศูนย์ประสานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาสอดคล้องไปด้วยตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

                  สำหรับเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนั้น ที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว อย่างไรก็ตามเป็นขั้นตอนการทำงานของระเบียบปฏิบัติทางด้านกฎหมาย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องรับเรื่องไปพิจารณารายละเอียด ก่อนจะนำกลับเข้าสู่ที่ประชุม ครม.อีกครั้ง

                   นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ยุทธศาสตร์ชาติแบ่งไว้ 6 ภาคนั้น ขณะนี้ได้เปิดศูนย์ประสานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ภาคตะวันออกแล้ว ซึ่งดำเนินการอย่างได้ผล และจะขายเป็นภาคที่ 2 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในแต่ละภาคได้กำหนดลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจไว้อย่างชัดเจน เช่น ภาคเหนือ เรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์” /ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “การพัฒนาเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน”/ ภาคใต้ตอนบน เรื่อง “เศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย”/ ภาคกลาง เรื่อง “พัฒนาฐานเศรษฐกิจกำลังหลัก” เป็นต้น ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สอศ.เร่งดำเนินการวางแผน ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและรายงานภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

 

          ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์