นายพีระ รัตนวิจิตร เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
3 ตุลาคม 2560

      

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

นายพีระ กล่าวว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ โดยเฉพาะแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่ 20 ปี ถือเป็นฉบับแรกที่มีระยะยาวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติฉบับนี้ได้กำหนดเป้าหมายไว้ 5 ประการที่ชัดเจนกว่าแผนอื่นๆ มาก มีตัวชี้วัดละเอียด ซึ่งหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงานเมื่อประเมินตนเองนั้น สามารถตั้งมาเลยว่าการจัดการศึกษาบรรลุตามตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายนั้นหรือยัง ถือว่าแผนฉบับใหม่นี้เป็นแนวทางที่เราสามารถยึดเป็นแนวในการดำเนินการจัดการศึกษา เช่น ตัวชี้วัดแรกที่ชัดเจนคือ เด็กอายุ 3-5 ปี ดูว่าสัดส่วนการเข้าเรียน เด็กกลุ่มนี้ของประชากรวัย 3-5 ปีเข้าเรียนได้เป็นร้อยละเท่าไหร่ เพื่อจะกำหนดเป้าหมายไว้ช่วงละ 5 ปี ใน 20 ปี เป็น 4 ช่วง เราสามารถดูว่าเราจัดแล้วบรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทุกหน่วยต้องนำมาดูตัวเองทั้งระดับโรงเรียน จังหวัด ภาค และประเทศ จะเห็นภาพรวมของประเทศ เด็ก3-5 ปี เข้าเรียนต่อประชากรร้อยละเท่าไหร่ ถือว่าการปฏิรูปครั้งนี้มีพิมพ์เขียวในการจัดการศึกษาที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมและไม่ยุ่งยาก มีทุกระดับจนถึงมหาวิทยาลัย เช่น ระดับมหาวิทยาลัยก็มีการต้องเป้าให้ติดอันดับของโลก หากยังทำไม่ได้ ภายใน 20 ปีนี้ก็ต้องมาหาวิธีบรรลุเป้าหมายให้ได้ เพื่อสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ซึ่งทุกระดับจะมีกำหนดไว้หมด ดังนั้นทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตนั้น ถ้าเรายึดแผนการศึกษาชาติจะมายากเลย ในนั้นจะมีรายละเอียด มีวิธีการ มีตัวอย่าง การดำเนินงานที่จะทำให้บรรลุตัวชี้วัดแต่ละเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน

 

 

การทำงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดต้องทำงานควบคู่กัน โดยเฉพาะศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องทำงานประสานการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในจังหวัดทุกสังกัด ทุกกระทรวง เพราะฉะนั้นจะไม่มีงานใดไปทับซ้อนกับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดจะทำหน้าที่เชื่อมโยงการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย เช่น จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะเห็นชัดเจนว่าหากไม่มีศึกษาธิการจังหวัด การทำงานจะไม่เชื่อมโยงกัน โดยในพื้นที่ EEC มีการผลิตกำลังคน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกมีประมาณ 10 แห่ง ซึ่งอาชีวศึกษามีการร่วมมือกันผลิตที่ดีมาก มีการแบ่งเจ้าภาพในการผลิตว่าแต่ละอุตสาหกรรมจะให้สถานศึกษาใดรับผิดชอบอย่างชัดเจน ปัจจุบันการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ EEC พยายามผลักดันให้อาชีวศึกษากับมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกัน ให้เด็กเรียนอาชีวะแล้วสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาได้ หากอาชีวศึกษาเปิดสาขาโรบอติก มหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดสาขาเดียวกันเพื่อรองรับในระดับปริญญาด้วย

 

 

ขณะเดียวกันระดับมัธยมศึกษาต้องปรับแผนการศึกษาใหม่ให้เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสร้างความคุ้นเคย ปูพื้นฐานอาชีพ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมในเด็กระดับประถมศึกษาสอดคล้องกันต่อไป รวมถึงการพัฒนาผู้สูงวัยให้ทำงานในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นฐานแต่ละคน จะเห็นว่าไม่มีงานใดที่ทับซ้อนกับเขตพื้นที่การศึกษาเลย เป็นการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ซึ่งตนในฐานะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยินดีรับใช้ทำหน้าที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยหวังผลที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังเชื่อในความสามารถของทุกท่านว่าจะร่วมกันจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

         

          ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ, กิตติกร,ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
158 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์