เสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2560

      

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเสวนาระหว่างศาสนาและประทานเกียรติบัตรสืบสานพระราชปนิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา “บวร/บรม” ในโครงการอนุรักษ์พรรณไม้คัมภีร์ในศาสนา รักษาแผ่นดิน วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร มูลนิธิรวมใจภักดีและเครือข่าย 9 ชมรมวัฒนธรรมฯ น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จึงจัดโครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน โดยมีพลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน

 

 

นายอรรถพล ตรึกตรอง กล่าวรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าวริเริ่มโดยมูลนิธิรวมใจภักดีและเครือข่าย 9 ชมรมวัฒนธรรมฯ เนื่องจากเห็นว่าปัญหาวิกฤตทุกด้านของชาติ ไม่ว่าจะเป็นความแตกแยก การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ความยากจน เกิดขึ้นขณะที่ประเทศตกอยู่ภายใต้กระแสความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอิทธิพลของวัตถุนิยม แต่คุณธรรมนั้นเสื่อมถอยลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความเสียสละ คุณธรรมเหล่านี้มักมาจากศาสนา ทั้งยังมีข้อพิสูจน์ว่าตราบใดก็ตามที่ศาสนธรรมแผ่ปกคลุม ผู้ปกครองมีธรรมะ ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม รวมถึงประชาชนยึดมั่นในศาสนา ชาติก็จะร่มเย็นเป็นสุขและเข้มแข็ง แม้ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่สิ่งที่พระองค์ได้รังสรรค์ไว้ทั้งพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชดำริ พระราชกรณีกิจต่างๆ ล้วนสร้างความหวังให้แก่แผ่นดินไทย

 

 

ทั้งนี้รัฐบาลปัจจุบันได้มุ่งพัฒนาประเทศตามแนวทางพระราชปนิธานเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ทุกศาสนามีความปรองดองซึ่งกันและกัน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะหลักความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต จิตอาสา จึงเป็นจุดนัดพบกันระหว่างภาครัฐกับสังคมอย่างดียิ่ง โดยเครือข่ายอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน กับกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ขานรับพรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน ผ่านสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน ขึ้นมาขับเคลื่อน ประกอบด้วยข้าราชการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนองค์กรเครือข่ายโครงการฯ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความดีงาม เชิดชู และเป็นกำลังใจให้กับผู้มีคุณธรรม

 

 

จากนั้นได้มีพิธีประทานเกียรติบัตรแก่กรรมการอำนวยการ และผู้มีอุปการคุณ และเสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี

 

ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์