รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ลงพื้นที่ติดตาม
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2560

      

รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเชียงใหม่

          วันนี้ (28 ก.ย.) ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ผลการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 แห่ง โดย พล.อ.อ.ประจิน กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า จากข้อมูลการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเพิ่มผู้เรียนทางสายอาชีพได้ถึง 40% จากจำนวนการรับในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี แต่ต้องดูด้วยว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และตลาดแรงงานในระยะ 5-10ปี ข้างหน้าหรือไม่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)จะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ และต้องพัฒนาครูให้สอดคล้องด้วย เพราะถ้าหากหลักสูตรใหม่แต่ครูเป็นแบบเดิมก็คงไปไม่ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินไปข้างหน้าเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลไทยแลนด์4.0 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งคนที่ผลิตออกมาจะต้องสามารถนำความรู้ไปใช้เอาตัวรอดในชีวิตได้ จบแล้วมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้

          พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อไปว่า จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งในเรื่องของธรรมชาติ วัฒนธรรม ธรรมะ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปยังเป้าหมาย ด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งการคมนาคมขนส่ง การบริการที่พัก ร้านอาหาร การเกษตรที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี  ทั้งนี้เราอยากให้เชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งภาคการศึกษาต้องมีความชัดเจนในการผลิตคนขึ้นมารองรับในด้านต่างๆ

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์